پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۱۴۰۰/۶/۲۱ ساعت ۱۰:۰۰ در vroom.ut.ac.ir/alborz2 دفاع:
۳۸۹۵ شناسه:
فاطمه محمدپور دانشجو:
بررسي تاثير عضويت در شبكه هاي اجتماعي بر قصد خريد مصرف كننده بادر نظر گرفتن نقش ميانجي نگرش برند(مورد مطالعه اينستاگرام) عنوان فارسي:
Investigating the Impact of Social Media Membership on Consumer Purchasing Intention to Consider the Mediating Role of Brand Attitude (Case Study: Instagram) عنوان انگليسي:

به دليل اهميت بالاي شبكه هاي مجازي در ارائه محصولات به مشتريان وهمچنين همه گير شدن اين شبكه ها وپيوند آنان با جامعه امروزي تحقيق حاضر بررسي تاثير عضويت در شبكه ي اجتماعي اينستاگرام بر قصد خريد مصرف كننده بادر نظر گرفتن نقش ميانجي نگرش برند مي پردازد. تحقيق حاضر، از نظر هدف، كاربردي بوده و با توجه به ماهيت هدف گذاري و ابزارهاي دستيابي به اين اهداف، از نوع توصيفي و پيمايشي است. در اين پژوهش از روش كتابخانه اي براي گردآوري اطلاعات در زمينه ادبيات تحقيق و پيشينه تحقيق هاي انجام گرفته در زمينه هاي مرتبط با پژوهش استفاده خواهد شدو همچنين جهت جمع آوري داده هاي پژوهش از روش ميداني استفاده مي شود. جامعه آماري اين تحقيق را افرادي تشكيل مي دهند كه تجربه خريد از اينستاگرام را دارند. لازم به ذكر است جامعه آماري اين تحقيق نامحدود و چون دسترسي به ليست خريداران ار طريق اينستاگرام وجود ندارد، روش جمع كردن اطلاعات و پخش پرسشنامه بصورت غير احتمالي و در دسترس مي باشد. براي تجزيه و تحليل اطلاعات نيز از نرم افزار هاي SPSS وهمچنين SmattPls استفاده مي شود.

چکيده:

شبكه هاي اجتماعي، قصد خريد، نگرش برند، اينستاگرام

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر سيدرضا سيدجوادين استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر محمد رحيم اسفيداني استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

درباره پرديس

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.