پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۹/۴/۸ دفاع:
۳۸۹۱ شناسه:
عليرضا محمداسمعيل دانشجو:
بررسي تاثير عوامل مديريتي و محيطي مؤثر بر بقاي استارتاپ‌هاي فناور عنوان فارسي:
Identifying the management and Environmental factors affecting the survival of the technology startups in accelerators, incubators and science and technology parks of state universities of Tehran عنوان انگليسي:

از آن جايي كه ايجاد استارتاپ‌ها و كسب وكارهاي نوپا به عنوان ابزاري براي كاهش بيكاري و رشد اشتغال يك منطقه از اهميت بالايي برخوردار است، شكست و ورشكستگي آن‌ها و پيامدهاي اقتصادي و اجتماعي آن، نياز به مطالعه‌ي بقاي استارتاپ‌ها و كسب و كارهاي نوپا را آشكار مي‌سازد. علاوه بر ضرورت ايجاد كسب وكارهاي نوپا، بررسي طول عمر اين شركت‌ها و عوامل موثر بر آن جزو عواملي است كه در دستيابي به اهداف سياست‌هاي بلند مدت در زمينه اشتغال و رشد اقتصادي اهميت به سزايي دارد. استارتاپ‌هاي مستقر در مراكز رشد و پارك‌هاي علم و فناوري به عنوان كسب و كارهاي جديد و كارآفرين به دنبال اطمينان از بقاي خود هستند و دولت در مسير رشد اقتصادي كشور به دنبال حمايت از چنين طرح‌هايي است. بنابراين مشخص مي‌شود بررسي تاثير عوامل بقا يك كسب و كار نوپا از اهميت زيادي برخوردار است. ما در اين پژوهش به بررسي تاثير عوامل محيطي و مديريتي بر بقاي استارتاپ‌هاي فناور در مراكز رشد و پارك‌هاي علم وفناوري دانشگاه‌هاي دولتي شهر تهران پرداختيم. ما با جمع‌آوري داده‌هاي 166 استارتاپ نمونه، از طريق روش كمي و پرسشنامه به تجزيه و تحليل اين پژوهش پرداختيم. در اين تحقيق از آزمون كلموگروف اسميرنوف و براي بررسي تاثير متغيرها از رگرسيون دو و چند متغيره استفاده شده است. براي بررسي فرضيه‌هاي پژوهش و نتيجه‌گيري از روش‌هاي آماري و آزمون‌هاي متفاوت با استفاده از نرم‌افزار SPSS22، استفاده‌ گرديد. نتايج حاصل از اين پژوهش حاكي از تاثير مثبت و معني‌دار مهارت‌هاي مديريتي (مهارت انساني، ادراكي و فني) و يادگيرنده بودن استارتاپ (يادگيري شبكه‌اي، قابليت يادگيري و رفتار يادگيرنده تيم) در بخش عوامل مديريتي، عدم‌اطمينان محيطي (تلاطم بازار، تلاطم تكنولوژي، شدت رقابت و پويايي محيط) و محيط رقابت در بخش عوامل محيطي است.

چکيده:

بقا، موفقيت، استارتاپ، كسب وكار جديد، مديريت، محيط، پارك علم و فناوري، مركز رشد

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر سيدرضا حجازي استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر مرتضي اكبري استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

درباره پرديس

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.