پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۱۴۰۰/۶/۲۹ ساعت ۱۰:۰۰ در http://vroom.ut.ac.ir/alborz4 دفاع:
۳۸۹۰ شناسه:
فاطمه حيدرنيا دانشجو:
بررسي ابعاد تصوير قيمت و تاثير آن بر قصد خريد در شركت هاي بيمه خصوصي و دولتي عنوان فارسي:
Considering price image dimensions and its impact on purchase intention in insurance عنوان انگليسي:

هدف اين پژوهش بررسي آن است كه 7جنبه شناسايي شده تصوير قيمتي ، چگونه بر قصد خريد بيمه گذاران در دو نوع شركت هاي بيمه خصوصي و دولتي تاثير مي گذارند .

متغير هاي اصلي اين پژوهش ، ادراك سطح قيمت ، ارزش پولي ، قابليت ادراك قيمت ، قابليت پردازش قيمت ، اطمينان ارزيابي ، پاداش قيمتي ، مي باشد كه به دنبال آن هستيم اثرات شان را بر قصد خريد بيمه گذاران بررسي نماييم.

همچنين متغير هاي نوع شركت بيمه و تصوير شركت هاي بيمه متغير هاي تعديل گر اين پژوهش مي باشند.

جامعه آماري پژوهش شامل بيمه گذاران شركت بيمه ايران (شركت دولتي )و شركت بيمه البرز (شركت خصوصي) بوده و افراد سنين بالاتر از 18 سال مي باشند در اين پژوهش از روش نمونه گيري در دسترس در دسترس استفاده مي شود .

روش گردآوري داده ها :براي تدوين مباني نظري و پيشينه پژوهش از طريق ابزارهايي نظير كتب ، مقالات و پايان نامه هاي استفاده شده در اين زمينه استفاده شده است.در اين پژوهش براي گرداوري داده ها در ميدان پژوهش از ابزار پرسشنامه استفاده شده است.

روش تحليل داده ها :در اين پژوهش با درنظر گرفتن هدف پژوهش ، از روش معادلات ساختاري و آزمون هاي آماري مي باشد.

چکيده:

واژه كليدي :تصوير قيمت ،قصد خريد ، بيمه گر ، بيمه گذار

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر محسن نظري استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر سعيد باجلان استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

درباره پرديس

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.