پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۹/۷/۲۸ دفاع:
۳۸۸۹ شناسه:
زينب توسل پناهي دانشجو:
مقايسه‌ي تأثير شدت‌هاي مختلف فعاليت هاي ورزشي مقاومتي برفشار خون و افت فشار‎‎‎خون در زنان سالم عنوان فارسي:
Comparing the effect of different intensities of resistance exercises on blood pressure changes in healthy women عنوان انگليسي:

هدف: كاهش فشار خون پس از فعاليت مي تواند تحت تاثير متغيرهاي اصلي تمرين قرار گيرد. هدف از تحقيق حاضر بررسي تاثير شدت‌ فعاليت مقاومتي بر عوامل هموديناميك و ميزان كاهش فشار خون پس از فعاليت در زنان جوان سالم بود. روش‌شناسي: تعداد 24 آزمودني زن سالم (سن 9/1 ± 28سال) به صورت داوطلبانه در اين تحقيق شركت كردند و به دو گروه مساوي كنترل و فعاليت تقسيم شدند. آزمودني‌ها در هر دو گروه پنج جلسه به باشگاه مراجعه كردند. هدف از جلسه اول و دوم آشنايي با محيط باشگاه، اندازه‌گيري يك تكرار بيشينه و ويژگي‌هاي آنتروپومتريك بود. سپس درسه جلسه بعدي، گروه فعاليت به صورت توازن متقابل سه جلسه فعاليت مقاومتي با شدت 60 ، 70 و 80 درصد را با فاصله 3 روز انجام دادند (8 تكرار، 3 ست، 2 دقيقه استراحت) در حالي گروه كنترل استراحت كردند. فشارخون سيستولي، دياستولي، متوسط و ضربان قلب قبل از فعاليت، بلافاصله بعد و دقايق 10، 20، 30، 40 و50 و 60 دقيقه دوره ريكاوري ثبت شدند. داده‌ها با استفاده از آزمون آماري تحليل واريانس دوطرفه مكرر (8 × 3) با عامل بين گروهي تجزيه و تحليل شدند. يافته‌ها: در همه فاكتورهاي اندازه-گيري شده بين زمان‌هاي مختلف اندازه‌گيري صرف‌نظر از شدت و گروه تفاوت معني داري وجود داشت (001/0>P). همچنين بين گروه فعاليت و كنترل در همه زمان‌ها، صرف نظر از شدت تفاوت معني‌داري وجود داشت (001/0>P). اما بين شدت هاي 60، 70 و 80 درصد تفاوت معني داري در تاثير بر متغيرهاي مختلف وجود نداشت (05/0P>). نتيجه‌گيري: براساس نتايج تحقيق حاضر فعاليت مقاومتي منجر به افزايش فاكتورهاي هموديناميكي در زمان فعاليت و كاهش فشار خون پس از فعاليت مي شود، اما شدت فعاليت عامل موثري بر ميزان و الگوي اين تغييرات نمي باشد.

كلمات كليدي: فشار خون- افت فشارخون پس از تمرين-شدت تمرين-ضربان قلب-فعاليت مقاومتي

چکيده:

فشار خون- افت فشارخون پس از تمرين-شدت تمرين-ضربان قلب-فعاليت مقاومتي

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر رحمان سوري استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر فاطمه شب خيز استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

درباره پرديس

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.