پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۱۳۹۹/۵/۲۷ دفاع:
۳۸۸۰ شناسه:
سينا دهقان دانشجو:
تاثير نوآوري باز بر عملكرد كسب و كار ها با نقش تعديلگر عدم اطمينان محيطي(مورد مطالعه:صنعت روشنايي) عنوان فارسي:
the effect of open innovation on business performance with the moderating role of environmental uncertainty(case sudey:lighting industry) عنوان انگليسي:

- بيان مختصر مسالۀ پژوهش:

جهان امروز و سازمان هاي هزاره سوم داراي ويژگي هاي خاصي همچون تغييرات پرشتاب، جابجايي شديد قدرت، رقابت روزافزون و پيشرفت هاي سريع علمي و فناوري مي باشند كه شركتها در چنين محيط متغيري، براي بقا و پيشرفت بايد عملكرد خود را در راستاي انطباق يا مقابله با تغييرات متحول كنند(محمدپور زرندي و همكاران، 1396).

پژوهش هاي مختلف نشان داده اند كه عوامل بسيار زيادي بر عملكرد سازماني تاثيرگذار هستند كه يكي از آنها توجه به مقوله نوآوري به طور عام و نوآوري باز به طور خاص مي باشد(مورتي و بيانكاردي ، 2018؛ ژانگ و همكاران، 2018؛ وانگ و همكاران، 2015).

نوآوري باز عبارت است از تلاش هاي مشترك داخلي با قابليت برون سپاري و يا تركيبي از چندين روش مختلف، در جهت بكارگيري دانش داخلي و خارجي در راستاي افزايش ارزش اقتصادي زنجيره، تسريع، توسعه محصول و متراكم نمودن بازار ايده در طول توسعه محصول يا خدمات (سبك رو و همكاران، 1397).

توجه به اهميت عملكرد كسب و كارها و نقش نوآوري و نوآوري باز در بهبود عملكرد موجب گرديد تا در تحقيق حاضر به بررسي سازوكار اين تاثيرگذاري در يكي از صنايع رقابتي و رو به رشد كشور يعني صنعت روشنايي پرداخته و در پي پاسخگويي به اين پرسش كليدي بر آييم كه نوآوري باز چه تاثيري بر عملكرد كسب و كارهاي اين صنعت داشته و اين تاثيرگذاري به چه ميزان مي باشد؟

چکيده:

نوآوري باز نقش تعديلگر عدم اطمينان محيطي صنعت روشنايي

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر ابوالقاسم عربيون استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر بابك ضياء استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

درباره پرديس

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.