پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۱۳۹۹/۵/۲۸ دفاع:
۳۸۷۵ شناسه:
سردار فتوره بنابي دانشجو:
بررسي تأثير تفكر استراتژيك و تعهد مديريت بر عملكرد سازمان عنوان فارسي:
Measuring the impact of strategic thinking and management commitment on the performance of organization عنوان انگليسي:

هدف از انجام اين پژوهش بررسي رابطه بين تفكر استراتژيك و تعهد مديريت با عملكرد سازماني مي‌باشد. براي رسيدن به اين منظور تعهد مديريت شامل آموزش، توانمندسازي و نظام پاداش و عملكرد سازماني شامل مؤلفه‌هاي نوآوري، رقابت‌پذيري، خلاقيت، اثربخشي، بهره‌وري، كارايي و سودآوري در نظر گرفته شده‌اند. روش تحقيق مورد استفاده در اين پژوهش كمّي، پيمايشي و ابزار گردآوري داده‌ها پرسشنامه مي‌باشد. به دليل اهميت بنگاه‌هاي كوچك و متوسط در اقتصاد كشورها و همچنين اين مهم كه مديران SMEها بايد الزاماً براي بقاي سازمان‌شان نوآور باشند اين دسته از سازمان‌ها براي تحقيق انتخاب شده‌اند. روايي و پايايي مدل به كمك نرم افزار SmartPLS سنجيده مي شود و تجزيه و تحليل داده با استفاده از آزمون همبستگي و روش معادلات ساختاري و با استفاده از نرم‌افزار SmartPLS انجام خواهد شد.

چکيده:

تفكر استراتژيك، تعهد مديريت، عملكرد سازماني، استراتژي

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر منوچهر انصاري استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر فرزاد عظيمي استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

درباره پرديس

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.