پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۹/۷/۷ دفاع:
۳۸۷۳ شناسه:
ترگل خدابخشي دانشجو:
بررسي اثر و ماندگاري شش هفته تمرينات تخته تعادلي بر روي عملكرد و كنترل پاسچر دختران ورزشكار داراي بي ثباتي مزمن مچ پا عنوان فارسي:
The Effect of a 6-week wobble board exercise on postural control and function in female athletes with Chronic Ankle Instability عنوان انگليسي:

مقدمه: بي ثباتي مچ پا يكي از پيامدهاي ناتوان كننده پيچ خوردگي مچ پا مي باشد و همراه با نقص كنترل عصبي –عضلاني واختلال در عملكرد و پاسچر افراد مي باشد.

هدف :هدف اصلي اين تحقيق ،برسي تاثير و ماندگاري شش هفته تمرينات تخته تعادلي بر روي عملكرد و كنترل پاسچر افراد ورزشكار دختر داراي بي ثباتي مزمن مج مي باشد.

روش تحقيق : جامعه آماري مطالعه حاضر تعداد 30 نفر از دانشجويان دختر دانشكده تربيت بدني و علوم ورزشي دانشگاه تهران در رده سني 18 تا 30 سال كه داراي سابقه 3 سال فعاليت ورزشي منظم به ميزان حداقل هفته اي 3 جلسه يك و نيم ساعت بوده ودر رشته هاي واليبال، بسكتبال، هندبال فعاليت داشته و همچنين مبتلا به بي ثباتي مزمن مچ پا هستند، تشكيل دادند.

تعداد نمونه با استفاده از نتايج مطالعات قبلي و كاربرد فرمول آماري مناسب تعيين حجم نمونه، تعيين گرديده است.

براي تعيين حجم نمونه، از نتايج مطالعات قبلي مشابه و فرمول آماري ذيل استفاده گرديد. بر اين اساس، با ضريب اطمينان 95/0 و توان آزمون 80% در هريك از گروه ها ي تحقيق حداقل تعداد 13 نمونه شركت خواهند كرد كه با احتساب ريزش احتمالي نمونه ها هر گروه 15 نفر در نظر گرفته خواهد شد. براي تعيين نرمال بودن داده ها از آزمون شاپيرو ويلك استفاده خواهد شد و همچنين از آزمون تركيبي تحليل واريانس اندازه هاي تكراري به منظور بررسي اثر تعاملي زمان (داري3سطح قبل از مداخله و بعد از مداخله و پيگيري) بر گروه (دو گروه تمرين كنترل) اندازه اثر برنامه تمريني براي هريك از اختلافات معني دار متغييرهاي بين گروهي به ورش هجز انجام خواهد شد. اندازه اثر كمتر از 4/0 كوچك اندازه اثر 41/0 تا 7/0 متوسط و اندازه اثر 71/0 به بالا بزرگ در نظر گرفته خواهد شد.تجزيه و تحليل داده ها با استفاده از نرم افزار spss نسخه 18 نحت ويندوز در سطح آلفاي كوچكتر و برابر 50/0 انجام خواهد شد.

نتيجه گيري :تمرينات تعادلي تخته تعادل مي تواند بر روي عملكرد و كنترل پاسچر در افراد ورزشكار مبتلا به پيچ خوردگي مزمن مچ پا ،باعث بهبود تعادل و عملكرد اين افراد شود و همچنين از وقوع مجدد بي ثباتي مفصل مچ پا جلوگيري مي كند ونتايج حاصل از تمرينات در دراز مدت باقي خواهد ماند.

واژگان كليدي :بي ثباتي مزمن مچ پا ،كنترل پاسچر ،عملكرد ،تمرينات تخته تعادل،ورزشكار دختر

چکيده:

بي ثباتي مزمن مچ پا ، كنترل پاسچر ، عملكرد ، تمرينات تخته تعادل ، ورزشكار زن

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر محمد كريمي زاده اردكاني استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر هومن مينونژاد استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

درباره پرديس

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.