پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۹/۶/۳۱ دفاع:
۳۸۷۰ شناسه:
حسين محتشمي امند دانشجو:
مطالعه تأثير حفاظتي 9 هفته تمرين هوازي با و بدون مصرف مكمل زعفران بر برخي شاخص‌هاي فعاليت اندوتليال عروق (sICAM-1، VCAM-1)؛ و HOMA-IR در بيماران زن چاق مبتلا به ديابت نوع ۲ عنوان فارسي:
Protective effect of 9 weeks aerobic training with and without saffron supplementation on some vascular endothelial activity indices (sICAM-1, VCAM-1) and HOMA-IR in obese female patients with type 2 diabetes عنوان انگليسي:

در قرن حاضر افزايش شيوع چاقي، ديابت و آثار جانبي وابسته به آن از مشكلات اصلي سلامت در كشور ما است. بر اساس همين گزارش زنان و مردان ايراني به ترتيب از 58% و 75% اضافه وزن و چاقي رنج مي‌برند (1). به علاوه در ايران 46% علت مرگ و ميرها ناشي از نارسايي‌هاي عروق كرونر در نتيجه كم‌تحركي، چاقي و عوارض ناشي از آن نظير ديابت گزارش شده است (2).

امروزه مشخص شده است كه ديواره اندوتليال شريانچه‌ها نقش مهمي در هموستاز عروقي دارند (3) و نارسايي آن به عنوان شاخص مهمي در بيماري‌هاي قلبي-عروقي و آترواسكلروزيس به شمار مي‌رود و در بيماري ديابت نوع دوم نيز بسيار شايع است (4).

به‌طور كلي مشخص شده است كه شاخص‌هاي زيستي منشأ گرفته از عملكرد اندوتليال پيوسته در جريان خون رها مي‌شوند. مولكول‌هاي چسبان نظير اي-سلكتين، پي سلكتين، مولكول چسبان خارج سلولي و ... كه توسط اندوتليوم و لكوسيت‌ها بيان مي‌شوند، نقش مهمي در جايگذاري مولكول‌هاي التهابي گردش خون در مراحل اوليه آترواسكلروز ايفا مي‌كنند. افزايش غلظت اين ماركرها نشان دهنده تخريب و فعال‌سازي اندوتليال است (5).

sICAM-1 نوعي مولكول چسبان سلولي است كه هم در سلول‌هاي آندوتليال و هم در سلول‌هاي ايمني وجود دارد و اولين بار توسط روسلين در سال 1986 توصيف شد (6). اين مولكول با وزن مولكولي 82 كيلو دالتون به خانواده ايمونوگلوبولين‌ها تعلق دارد و مولكول مهمي در چسبندگي سخت لنفوسيت‌ها به اندوتليوم و خروج آن‌ها از عروق خوني مي‌باشد. sICAM-1(CD54) ليگاند (LFA-1) ، (آنتي ژن وابسته به عملكرد لگوستي -1) مي‌باشد كه اسباب تداخل اينتگرين و خانواده بزرگ ايمونوگلوبيني را فراهم مي‌آورد. CD11a/CD18 ( LFA-1) باعث چسبندگي سلول- سلول شده و در طيف وسيعي از فعاليت‌هاي لكوسيتي ازجمله تكثير T، B، سيتوليز با واسطه لكوسيت‌ها، ازجمله اندوتليوم نقش دارد و به دنبال فعال شدن سلول‌هاي ميل تركيبي CD11a/CD18 براي sICAM-1 به طور موقت افزايش مي‌يابد (7).

sVCAM-1 انسان يك گليكو پروتئين متصل به ايمونوگلوبين 100 الي 110 كيلو دالتوني است كه روي عروق فعال شده، ماكروفاژهاي بافت، سلول‌هاي دنتريك، فيبروپلاست‌هاي مغز استخوان و ميوبلاست‌ها وجود دارد.

sVCAM-1 نقطه‌هاي وابسته براي رشد و گسترش اندوتليال را در طي پيدايش و تكامل عروقي خوني درجنين فراهم مي‌كند (8)؛ و يك نقش مهمي را در تكامل سيستم قلبي عروقي بازي مي‌كند. نقص موش‌ها در sVCAM-1، تكامل اطراف قلب را خراب مي‌كند و اين نشان دهنده كمبود سيستم عملكردي sVCAM-1/VLA-4 مي‌باشد و نبود sVCAM-1 روي سلول‌هاي ميوكاردي، توليد سلول‌هاي مزوتليومي بروز كننده VLA-4 با ليگاندهاي طبيعي آن را خراب مي‌كند كه منجر به يك ناتواني در مهاجرت طي رشد و تمايز مي‌شود.

هدف از تحقيق : مطالعه تأثير حفاظتي 9 هفته تمرين هوازي با و بدون مصرف مكمل زعفران بر برخي از شاخص‎هاي فعاليت اندوتليال عروق (sICAM-1، VCAM-1)؛ و HOMA-IR در بيماران زن چاق مبتلا به ديابت نوع دو

اهداف فرعي:

1- تعيين اثر 9 هفته تمرين هوازي با و بدون مصرف مكمل زعفران بر شاخص sICAM-1 زنان مبتلا به ديابت نوع 2.

2- تعيين اثر 9 هفته تمرين هوازي با و بدون مصرف مكمل زعفران بر شاخص VCAM-1زنان مبتلا به ديابت نوع 2.

3- تعيين اثر 9 هفته تمرين هوازي با و بدون مصرف مكمل زعفران بر شاخص HOMA-IR زنان مبتلا به ديابت نوع 2.

سوال اصلي تحقيق: مطالعه تأثير حفاظتي 9 هفته تمرين هوازي با و بدون مصرف مكمل زعفران بر برخي از شاخص‌هاي فعاليت اندوتليال عروق (sICAM-1، VCAM-1)؛ و HOMA-IR در بيماران زن چاق مبتلا به ديابت نوع دو

سوالات فرعي تحقيق:

1- آيا 9 هفته تمرين هوازي با و يا بدون مصرف خوراكي مكمل زعفران مي‌تواند اثرات معني‌داري بر شاخص‌ sICAM-1 در زنان مبتلا به ديابت نوع 2 داشته باشد؟

2- آيا 9 هفته تمرين هوازي با و يا بدون مصرف خوراكي مكمل زعفران مي‌تواند اثرات معني‌داري بر شاخص‌ VCAM-1در زنان مبتلا به ديابت نوع 2 داشته باشد؟

3- آيا 9 هفته تمرين هوازي با و يا بدون مصرف خوراكي مكمل زعفران مي‌تواند اثرات معني‌داري بر شاخص‌ HOMA-IR در زنان مبتلا به ديابت نوع 2 داشته باشد؟

5-4) چه كاربردهايي از انجام اين تحقيق متصور است:

با توجه به تاثيرات ثابت شده گياه زعفران در كاهش قند خون كه تاكنون فقط در نمونه‌هاي حيوانات آزمايشگاهي انجام گرفته است (40-47) و همچنين اثرات فعاليت هوازي در بهبود HOMA-IR در بيماران ديابتي نوع 2 (73-80، 49، 50) بنابراين كاربرديترين موارد در تحقيق حاضر استفاده از روش تمرين در تحقيق حاضر توسط متخصصان ورزشي و پزشكي در توصيه به بيماران ديابتي و همچنين استفاده از مكمل زعفران در بهبود وضعيت شاخص فعاليت اندوتليال عروق (sICAM-1، VCAM-1)؛ اين بيماري ميباشد.

5-5) روش تحقيق وگردآوري اطلاعات:

روش تحقيق حاضر از نوع نيمه تجربي، با طرح مرحله پيش‌آزمون (48 ساعت قبل از اولين جلسه تمرين)، 2- مرحله دوم پس‌آزمون (24 ساعت پس از اتمام 9 هفته تمرين هوازي و مصرف مكمل)، با گروه دارونما (بدون تمرين) گروه مكمل زعفران (بدون تمرين) ميباشد

مراحل اجراي تحقيق

به‌منظور كاهش و به حداقل رساندن استرس و آشنايي آزمودني‌ها با آزمون-ها، يك هفته قبل از شروع تمرين و مصرف پودر زعفران و دارونما آزمودني‌ها با روش كار و ساير موارد كاملاً آشنا مي‌شوند. 48 ساعت قبل از شروع دوره تمرين و مصرف زعفران و دارونما آزمون‌هاي تن-سنجي، اندازه‌گيري مي‌شوند. لازم به ذكر است آزمون‌هاي فوق مابين ساعت 9 صبح تا 12 ظهر انجام مي‌شود. ليكن در روز آزمون گيري بعد از 12-8 ساعت ناشتايي ميزان 10 سي سي نمونه خون وريدي مابين ساعت 8 الي 9 توسط پرستار و تحت نظر متخصص در آزمايشگاه پس از 10 دقيقه استراحت كامل گرفته مي‌شود؛ و در ادامه متغيرهاي بيوشيمياي مورد بررسي قرار ميگيرند. 24 ساعت پس از آخرين جلسه‌ي تمرين و مصرف خوراكي زعفران و دارونما آزمون‎هاي فوق مجدداً در شرايط مشابه و زمان يكسان تكرار مي‎شوند.

برنامه تمريني

انجمن ديابت آمريكا، ديابتي‌هاي نوع 2 را به 2 تا 3 جلسه تمرين ورزشي (هوازي يا مقاومتي و يا تركيبي) با گروه‌هاي عضلاني عمده در هفته (54) كه حداقل 150 دقيقه در هفته ورزش هوازي با شدت متوسط و يا حداقل 90 دقيقه در هفته ورزش هوازي با شدت بالا باشد توصيه مي‎كند (53، 55) برنامه تمرينات هوازي (سه جلسه در هفته) در هر جلسه شامل سه بخش گرم كردن، مرحله اصلي و سرد كردن است. در گرم كردن از حركات كششي، دويدن آرام و نرمشي به مدت 15 دقيقه استفاده مي‌شود. مرحله اصلي در جلسه اول شامل 20 دقيقه فعاليت با شدت 40 تا 45 درصد حداكثر ضربان قلب خواهد بود كه هر هفته 5 دقيقه به مدت زمان و هر دو هفته 5 درصد به شدت فعاليت اضافه مي‌شود (56) (جدول-1). ضربان قلب بيشينه نيز از فرمول (سن-220) به ‌دست آمد (57) و با استفاده از (ساعت پولار) ضربان سنج دستي، ضربان قلب آزمودني‎ها كنترل ‎مي‌شود. همچنين براي به دست آوردن VO2max آزمودني‎ها از آزمون راه رفتن رآكپورت استفاده مي‌شود (58). به‌منظور آشنا شدن آزمودني‌ها با برنامه تمرينات و شمارش ضربان قلب و نيز كنترل حضوروغياب آزمودني‎ها، 2 جلسه تمرين آمادگي پيش از شروع برنامه تمرينات اين تحقيق در نظر گرفته مي‌شود. تمرينات هوازي با توجه به عدم فعاليت ورزشي منظم اين افراد و آمادگي جسماني پايين با ضربان قلب 40-45 شروع مي‌شود و شدت و مدت تمرين هر هفته به صورت تدريجي و پيوسته افزايش ميابد. گروه دارونما و مكمل زعفران در اين مدت خواسته مي‌شود كه فعاليت ورزشي نداشته باشند.

متغيرهاي مورد اندازه‌گيري عبارت‌اند از:

وزن بدن، قد، درصد چربي بدن، شاخص توده بدن، بصورت تحقيقات معمول اندازه‌گيري مي‌شود. همچنين شاخص‌هاي sICAM-1، VCAM-1 توسط كيت و دستگاه‌هاي مربوط اندازه‌گيري مي‌شود. شاخص‌ متابوليكي HOMA-IR نيز در دو مرحله قبل و بعد از اتمام 9 هفته تمرين با استفاده از فرمول مربوط محاسبه مي‌شود

5-6) جامعه آماري؛ نحوه نمونه گيري:

جامعه آماري اين تحقيق از بين بيماران زن غيرفعال چاق مبتلابه ديابت نوع 2 استان كرمانشاه تشكيل مي‌شود. سپس نمونه‌هاي تحقيق نيز از ميان اين جامعه آماري با ميانگين (سن: 50 تا 60 سال، وزن: 70 تا 80 كيلوگرم) به صورت هدفمند با توجه به معيارهاي ورود به اين تحقيق به‌صورت نمونه‌هاي در دسترس كه به شيوه تصادفي ساده انتخاب و به‌صورت تصادفي به چهار گروه (هر گروه 11 نفر) (1- مكمل+ورزش، 2- ورزش+دارونما، 3-دارونما، 4- مكمل) تقسيم ميشوند (59-61). در جلسه هماهنگي، هدف‌ها و مراحل پژوهش تشريح و رضايت نامه كتبي شركت در پژوهش از آزمودني‌ها اخذ مي‌شود.

لازم به ذكر است با توجه به هماهنگي‌ها و بررسي‌هاي انجام شده تعداد نفرات داوطلب جهت كار تحقيق موجود ميباشد.

5-7)ابزار تحقيق:

دستگاه (ساعت پولار) ضربان سنج دستي

2- دستگاه كاليپر

3- ترازو و قد سنج ديجيتال

4- كيت‌هاي آزمايشگاهي مربوطه

5- دماسنج و رطوبت‌سنج

6- دستگاه اسپكتروفوتومتر

7- وسايل آزمايشگاهي مصرفي شامل سرنگ، ميكروتيوپ، سر سمپلر و...

5-8)روش‌هاي آماري

از آمار توصيفي شامل ميانگين و انحراف معيار براي دسته‌بندي اطلاعات و رسم نمودارها و جداول استفاده خواهد شد. براي بررسي طبيعي بودن داده‌ها از آزمون شاپيرو-ويلك استفاده خواهد شد. در صورتي كه داده‌اي داراي توزيع نرمال نبود از آزمون ناپارامتريك مربوطه در نرم افزار spss استفاده مي‌شود. سپس، براي بررسي تغييرات و اختلاف‌هاي درون گروهي از آزمون تي همبسته استفاده مي‌شود. براي بررسي نتايج بين گروهي از آزمون تحليل واريانس يك راهه با تست تعقيبي LSD، استفاده مي‌شود. از آزمون Cohen’s d جهت برآورد اندازه اثر استفاده مي‌شود. اندازه اثر كمتر از 2/0 بعنوان اندازه اثر ناچيز، بين 2/0 تا 5/0 اندازه اثر كم، بين 5/0 تا 8/0 اندازه اثر متوسط و بيشتر از 8/0 اندازه اثر زياد ارزيابي مي‌شود (62). عمليات آماري با استفاده از spss ورژن 22 انجام و سطح معني‌داري 5 درصد در نظر گرفته مي‌شود

چکيده:

ديابت نوع زنان چاق، تمرين هوازي، زعفران، sICAM-1، VCAM-1، HOMA-IR

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر علي اكبرنژاد قره لو استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر سيروس چوبينه استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

درباره پرديس

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.