پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۹/۷/۱۲ دفاع:
۳۸۶۷ شناسه:
شهريار افشارها دانشجو:
واكاوي تاثير اعتبار پيام بر اعتماد مصرف كننده در رسانه هاي اجتماعي: با رويكرد اينفلوئنسر ماركتينگ عنوان فارسي:
Investigating the Impact of Message Credibility on Consumer Confidence in Social Media: Influencer Marketing Approach عنوان انگليسي:

تاكنون مطالعات زيادي بر روي فرآيند بازاريابي افراد تاثيرگذار انجام شدهاست. اما از آنجا كه يك پديده بسيار

جديد است، پژوهش كمي براي ارزيابي ادراك كاربران رسانههاي اجتماعي نسبت به آنها انجام شدهاست. هدف از اين

پژوهش، بررسي تصوير درك شده از تاثير گذاران احتمالي اينستاگرام از طريق نظريه اعتبار منبع، و بررسي اين موضوع است

كه آيا تاييد محصول با تاثير گذار ها ميتواند بر اعتماد به برند و قصد خريد پيروان تاثير مثبت بگذارد.

چکيده:

بازاريابي افراد تاثير گذار - اينفلوئنسر ماركتينگ - اعتماد به برند - آگاهي از برند - قصد خريد

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر آيدين سلام زاده استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر منوچهر انصاري استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

درباره پرديس

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.