پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۹/۷/۲۷ دفاع:
۳۸۵۸ شناسه:
محمدمهدي عظيمي حسني دانشجو:
كاربست بازاريابي اجتماعي در توسعه فعاليت هاي بنيادهاي خيريه عنوان فارسي:
The application of social marketing in the development of charitable foundation activities عنوان انگليسي:

بازاريابي اجتماعي يكي از رويكردي‌هايي است كه مي‌تواند در سطوح مختلف بر رفتار مخاطبان هدف اثرگذار باشد. هدف اصلي از انجام اين پژوهش كاربست بازاريابي اجتماعي در توسعه فعاليت‌هاي بنيادهاي خيريه است. براي دستيابي به اين هدف ابتدا ابعاد و مؤلفه‌هاي تأثيرگذار بر بازاريابي اجتماعي در حوزه خيريه شناسايي و اولويت‌بندي شدند. سپس ابزارهاي كارآمد براي اجراي برنامه بازاريابي اجتماعي و جلب مشاركت عمومي جهت انجام رفتار بخشندگي تعيين گردد. با انجام مطالعات به‌صورت نظام‌مند و جمع‌آوري برنامه‌هاي انجام‌شده در حوزه‌هاي مختلف، الگوي پيشنهادي توسعه پيدا كرد. به‌منظور اولويت‌بندي مؤلفه‌ها، از ماتريس اهميت-كاركرد استفاده شد كه نظرات خبرگان توسط پرسشنامه جمع‌آوري گرديد. شناسايي ابزارهاي كارآمد با بررسي برنامه‌هاي اجراشده از بازاريابي اجتماعي در سطح دنيا و در حوزه‌هاي گوناگون صورت گرفت كه مواردي كه براي بنيادهاي خيريه در كشور قابليت اجرايي نداشت، حذف شد. با ايجاد پنل با اعضاي هيئت‌مديره خيريه ياوران ايتام، نظرات و كارايي ابزارهاي ارائه‌شده موردبحث قرار گرفت. ابعاد بازاريابي اجتماعي در حوزه خيريه شامل هدف‌گذاري (اهداف رفتاري، اهداف شناختي)، تحليل موقعيت (تحليل محيط برنامه بازاريابي اجتماعي، هنجارهاي ذهني به كار خير و خيريه، هنجارهاي اجتماعي به كار خير و خيريه)، بخش‌بندي (ابعاد جمعيت شناختي، ابعاد روان‌شناختي، منافع حاصله براي مخاطب هدف)، آميخته بازاريابي اجتماعي (پيشنهاد رفتاري، هزينه مشاركت، قابليت دسترسي، ارتباطات اجتماعي، مردم و مشاركت، تأمين منابع مالي) و همچنين نظارت و ارزيابي (ارزيابي برون داد، ارزيابي تأثير) است كه منجر به ترغيب و ماندگاري به امر خير و رفتار بخشندگي(افزايش تخصيص منابع به خيريه، كاهش/جلوگيري از تخصيص منابع به‌غيراز خيريه، تأثير بر سياست‌گذاري كلان) مي‌شود. اولويت‌بندي مؤلفه‌ها در الگوي نهايي بيان‌شده است. چهار ابزار برگزاري رويداد، استفاده از شبكه‌هاي مجازي، ارتباطات شخصي و تبليغات دهان‌به‌دهان و همچنين استفاده از گروه‌هاي مرجع و افراد تأثيرگذار به‌عنوان كارآمدترين ابزارها در توسعه فعاليت‌هاي بنيادهاي خيريه شناسايي شدند.

چکيده:

بازاريابي اجتماعي،خيريه، ماتريس اهميت-عملكرد

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر محمدمهدي ذوالفقارزاده كرماني استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر سيدحامد وارث استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

درباره پرديس

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.