پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۱۳۹۹/۵/۲۲ دفاع:
۳۸۵۰ شناسه:
پريسا حسيني دانشجو:
بررسي تاثير محافظتي ۹هفته تمرين هوازي با و بدون مصرف مكمل زعفران بر برخي از مهمترين فاكتورهاي موثر در بيماران زن چاق مبتلا به ديابت نوع دو عنوان فارسي:
A survey of protective effect of 9 weeks aerobic exercise with and without Saffron supplement on some of the most important factors in obese female patients with type 2 diabetes عنوان انگليسي:

در حال حاضر حدود ۴۰۰ ميليون نفر در جهان مبتلا به ديابت هستند و ديابت هر ساله سبب مرگ بيش از ۵ ميليون نفر مي‌شود. افزايش ديابت در كشورهاي منطقه خاورميانه حدود ۱۰۰ درصد است به ‌نحوي ‌كه در ايران ۷ ميليون نفر مبتلا به ديابت هستند. ديابت يك اختلال سوخت و سازي در بدن است. دو نوع اصلي دارد. در ديابت نوع يك تخريب سلول‌هاي بتا در پانكراس منجر به نقص توليد انسولين مي‌شود و در نوع دو مقاوت پيشرونده بدن به انسولين وجود دارد كه در نهايت ممكن است به تخريب سلول‌هاي بتاي پانكراس و نقص كامل توليد انسولين منجر شود. در ديابت نوع دو مشخص است كه عوامل ژنتيكي، چاقي و كم‌تحركي نقش مهمي در ابتلاي فرد دارند. افزايش بافت چربي يكي از عوامل اصلي ايجاد انواع بيماري و افزايش مقاومت به انسولين و بيماري ديابت نوع دو است. فعاليت هوازي يك راهبرد پذيرفته‌شده درماني براي افراد مبتلابه ديابت نوع دو مي‌باشد، زيرا اثرات سودمندي روي نيم‌رخ گلايسميك، كاهش درصد چربي، حساسيت انسوليني و كاهش عوامل خطر قلبي- عروقي دارد. استفاده از تركيبات گياهي در كنترل و كاهش و حتي پيشگيري از عوارض بيماري ديابت اخيراً موردتوجه قرارگرفته است. زعفران و اجزاي تشكيل دهنده آن داراي اثر فارماكولوژي مختلفي بوده كه باعث شده به‌عنوان يك داروي بالقوه مطرح باشد. هدف كلي تحقيق حاضر بررسي تاثير محافظتي ۹ هفته تمرين هوازي با و بدون مصرف مكمل زعفران بر برخي از مهمترين فاكتورهاي موثر در بيماران زن چاق مبتلا به ديابت نوع دو مي باشد كه در آن تاثير ۹ هفته تمرين هوازي و مصرف مكمل زعفران بر شاخص هاي گلوكز، HbA1c ، ويسفاتين و كمرين در زنان چاق مبتلا به ديابت نوع دو ارزيابي خواهد گشت. ويسفاتين، به عنوان آديپوسيتوكين جديد كه به طور عمده از بافت چربي احشايي ترشح ميشود شناسايي شده، از طرفي ديگر مشخص شده كه غلظت سرمي ويسفاتين، عامل ديابتوژنوتيك بوده و تنظيمكننده سيستم ايمني ميباشد كه در پاتوفيزيولوژي مقاومت به انسولين در افراد چاق و مبتلا به ديابت نوع دو نقش دارد. كمرين نيز از آديپوكاينهاي جديدي است كه اخيرا كشف شده است كه عملكرد سيستم ايمني را تحت تأثير قرار ميدهد. بيشترين ميزان بيان كمرين در كبد، بافت چربي و كليه ديده ميشود. كمرين سايتوكايني‎ التهابي است كه سبب فعالسازي سلول‌هاي ايمني ميشود. كمرين همچنين نقش مهمي در بروز علايم سندروم متابوليك دارد. با توجه به اثرات فعاليت هوازي و تاثيرات گياه زعفران در كاهش قند خون بيماران ديابتي نوع دو، بر اساس نتايج آتي ، كاربردي ترين موارد در استفاده از روش تمرين در تحقيق حاضر توسط متخصصان ورزشي و پزشكي در توصيه به بيماران ديابتي و همچنين استفاده از مكمل زعفران در كنترل عوارض اين بيماري مي باشد. جامعه آماري اين تحقيق را بيماران زن چاق غيرفعال مبتلا به ديابت نوع دو استان كرمانشاه تشكيل مي دهد. سپس نمونههاي تحقيق نيز از ميان اين جامعه آماري با ميانگين (سن: ۵۰ تا ۶۰ سال، وزن: ۷۰ تا ۸۰ كيلوگرم) به‌ صورت نمونه‌هاي در دسترس كه به‌ صورت تصادفي به چهار گروه (هر گروه ۱۱ نفر) (1- مكمل+ورزش، 2- ورزش+دارونما، 3-دارونما، 4- مكمل) تقسيم مي شوند. وزن بدن، قد، درصد چربي بدن، شاخص توده بدن اندازهگيري مي شود. همچنين شاخصهاي (كمرين، ويسفاتين) توسط كيت و دستگاههاي مربوط و شاخصهاي متابوليكي (گلوكز، HbA1c) نيز در دو مرحله قبل و بعد از اتمام ۹ هفته تمرين اندازه‎گيري مي شود. برنامه تمرينات هوازي (سه جلسه در هفته) در هر جلسه شامل سه بخش گرم كردن، مرحله اصلي و سرد كردن است. در گرم كردن از حركات نرمشي، دويدن آرام به مدت ۱۵ دقيقه استفاده مي شود. مرحله اصلي در جلسه اول شامل ۲۰ دقيقه فعاليت با شدت ۴۰ تا ۴۵ درصد حداكثر ضربان قلب خواهد بود كه هر دو هفته ۵ دقيقه به مدت زمان و ۵ درصد به شدت فعاليت اضافه مي شود. ضربان قلب بيشينه نيز از فرمول (سن-220) به دست مي آيد و با استفاده از (ساعت پولار) ضربان سنج دستي، ضربان قلب آزمودني‎ها كنترل ‎مي شود. از آمار توصيفي شامل ميانگين و انحراف معيار براي دستهبندي اطلاعات و رسم نمودارها و جداول استفاده خواهد شد. براي بررسي طبيعي بودن داده‌ها از آزمون شاپيرو-ويلك استفاده خواهد شد. در صورتي كه دادهاي داراي توزيع نرمال نبود از آزمون ناپارامتريك مربوطه در نرم افزار spss استفاده ميشود. سپس، براي بررسي تغييرات و اختلافهاي درون گروهي از آزمون تي همبسته استفاده ميشود. براي بررسي نتايج بين گروهي از آزمون‌ تحليل واريانس يك طرفه و تست تعقيبي LSD استفاده ميشود. از آزمون Cohen’s d جهت برآورد اندازه اثر استفاده مي شود. به منظور كاهش و به حداقل رساندن استرس و آشنايي آزمودنيها با آزمونها، يك هفته قبل از شروع تمرين و مصرف پودر زعفران و دارونما آزمودنيها با روش كار و ساير موارد كاملاً آشنا ميشوند. ۴۸ ساعت قبل از شروع دوره تمرين و مصرف زعفران و دارونما آزمونهاي تنسنجي، اندازهگيري ميشوند و ۲۴ ساعت پس از آخرين جلسهي تمرين و مصرف خوراكي زعفران و دارونما آزمون‎هاي فوق مجدداً در شرايط مشابه و زمان يكسان تكرار مي‎شوند.

چکيده:

ديابت نوع دو، زنان چاق، تمرين هوازي، زعفران، كمرين، ويسفاتين

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر علي اكبرنژاد قره لو استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر سيروس چوبينه استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

درباره پرديس

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.