پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۹/۱۲/۵ ساعت ۸:۰۰ در اتاق دفاع مجازي پرديس البرز به ادرس http://vclas9.ut.ac.ir/alborz2 دفاع:
۳۸۴۹ شناسه:
مجيد سوهاني دانشجو:
« قرارداد قابل ابطال، مطالعه تطبيقي در حقوق ايران، فرانسه و انگلستان » عنوان فارسي:
Voidable contract, A Comparative Study in Iranian law, French and English law. عنوان انگليسي:

در حقوق قراردادهاي فرانسه و انگليس، قرارداد قابل ابطال قراردادي است كه از لحظه انعقاد قرارداد داراي آثار حقوقي است، امّا ممكن است بوسيله طرف ذينفع (يك يا در برخي از موارد هر دو طرف قرارداد) ابطال گردد. ابطال، اثر قهقرايي دارد و آثار را از زمان انعقاد قرارداد زايل مي سازد. برخي از حقوق دانان ايراني، منكر وجود وضعيت قابليت ابطال قرارداد در حقوق ايران هستند، امّا از برخي متون قانوني استنباط مي گردد كه وضعيّت قابليّت ابطال، در حقوق ايران نيز وجود دارد. اصطلاح ابطال قرارداد، در برخي از آثار حقوقي و در رويه قضايي به درستي مورد استفاده قرار نمي گيرد؛ از اين رو، لازم است مفهوم، مصاديق، مباني و آثار قراردادهاي قابل ابطال به دقت مورد بررسي قرار گيرد. مطالعه تطبيقي در حقوق كشورهاي انگليس و فرانسه به ما كمك خواهد نمود تا ضمن استخراج قواعد حاكم بر اين قبيل قراردادها، ابهاماتي كه در حقوق ايران وجود دارد برطرف و راه حل هاي مناسب ارائه گردد.

چکيده:

قابليت ابطال-بطلان نسبي-ابطال-اثر قهقرايي

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر محمدعلي انصاري پور استاد راهنما:
دکتر محسن ايزانلو استاد راهنماي دوم:
دکتر حسن باديني استاد مشاور:
دکتر نسرين طباطبائي استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

پژوهش تطبيقي حقوق اسلام و غرب

/

مفهوم قراردادهاي قابل ابطال در حقوق انگليس، فرانسه، ايران و فقه

محمدعلي انصاري پور-مجيد سوهاني

مقاله در مجله علمي/پژوهشي
داخلي / پذيرش شده

درباره پرديس

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.