پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۹/۳/۱۷ دفاع:
۳۸۴۴ شناسه:
روژان سياوش مقدم دانشجو:
بررسي عددي اثر خواص رئولوژيك سيال پيرامون حباب گازي بر فركانس طبيعي آن در ميدان آكوستيك عنوان فارسي:
Effect of a Fluid’s Rheologic Behavior on the Natural Frequency of Gas Bubbles Subjected to an Acoustic Field: a Numerical Study عنوان انگليسي:

در انتقال نفت خام توسط لوله با كاهش فشار در طول لوله شاهد ظهور حباب هاي گاز در داخل مايع مي گرديم.

علاوه بر آن در سالهاي اخير از تزريق حباب گاز به داخل سيستم گردش خون براي افزايش وضوح تصاوير سونوگرافي

استفاده مي شود. در نتيجه، بررسي ديناميك حباب هاي گازي از اهميت خاصي در صنعت و بيومكانيك برخوردار

است. نفت خام موم دار و سيالات فيزيولوژيكي داراي انواع رفتارهاي غيرنيوتني هستند تنش تسليم رفتاري رايج و

غالب در مورد اين دسته از سيالات است. در تحقيقات محدودي كه در گذشته انجام شده است فرض شده است كه

تنش تسليم ثابت است و اين در حالي است كه در اغلب موارد تنش تسليم تابعي از زمان است. در اين پايان نامه قصد

داريم اثر رفتار تنش تسليم متغير يك سيال را بر ديناميك حباب در يك ميدان آكوستيك با استفاده از روشهاي

عددي بررسي نماييم.

چکيده:

رئولوژيك سيال حباب فركانس

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر كيوان صادقي استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع
۲۰۱۹

The 27th Annual International Conference of Iranian Society of Mechanical Engineers-ISME2019

/

Range of applicability of linear solution for oscillation of N-Dimensional spherical bubble

R.S. Moghadam, K. Sadeghy , H. Soleimani

مقاله در همايش
بين المللي / چاپ نهايي شده

درباره پرديس

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.