پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۹/۷/۱۹ دفاع:
۳۸۴۳ شناسه:
سميه قادري دانشجو:
مقايسه يك جلسه تمرينات حاد بادي پامپ و دايره اي خيلي شديد بر مقادير سرمي آيريزين ، پروفايل ليپيدي و تركيب بدني زنان جوان داراي اضافه وزن عنوان فارسي:
Comparison of one session of acute body pump exercises and high-intensity circuit training on Irisin serum levels and Lipid profiles of overweight young women عنوان انگليسي:

هدف از اين مطالعه بررسي مقايسه يك جلسه تمرينات حاد بادي پامپ و دايره‌اي خيلي شديد بر مقادير سرمي آيريزين و پروفايل ليپيدي زنان جوان داراي اضافه وزن بود. بدين منظور تعداد 10 زن جوان 20تا30 سال با روش نمونه گيري در دسترس تصادفي بر اساس شاخص توده بدني و سابقه تمريني در يك گروه 10 نفره انتخاب شدند. از اين تعداد 2 نفر قبل از شروع پروژه از تحقيق حذف شدند و در ن هايت 8 نفر در تحقيق شركت كردند. پروتكل تمرين مورد استفاده در اين پژوهش، برگرفته از پروتكل ‌هاي تمرين مقاومتي دايره‌اي خيلي شديد، متشكل از 12 ايستگاه تمريني متفاوت كه با مقاومت وزن بدن كه سه بار انجام مي‌شود كه آزمودني‌ها قبل از اجراي پروتكل به مدت 5 دقيقه گرم كردند. پروتكل تمرين بادي پامپ شامل تمرينات ريليز شماره 114 منتشر شده توسط كمپاني لسميلز بود كه شامل 10 قسمت و هر قسمت به مدت 4 تا8 دقيقه بود. بين هر قسمت 1 دقيقه استراحت وجود داشت.قسمت اول و آخر را تمرينات گرم كردن و سرد كردن تشكيل ميداد. قبل از اجراي هر پروتكل، بعد از اجرا و همچنين 24 ساعت بعد خونگيري انجام شد. نمونه‌ها قبل از اجراي هر پروتكل 8 ساعت ناشتايي را رعايت كردند. براي بررسي داده ‌هاي آماري از آزمون آنوا با اندازه گيري ‌هاي مكرر استفاده شد. نتايج داده ‌هاي آماري نشان داد كه تفاوت معنا داري در سطوح سرمي آيريزين، تري گليسريد و كلسترول مشاهده نشد. در نهايت مي‌توان نتيجه گرفت كه يك جلسه تمرين بادي پامپ و تمرينات مقاومتي دايره‌اي خيلي شديد نمي-تواند باعث بهبود پروفايل چربي و افزايش آيريزين در زنان جوان داراي اضافه وزن شود.

واژگان كليدي: آيريزين، تري گليسريد، كلسترول، بادي پامپ، تمرين مقاومتي دايره اي

چکيده:

: آيريزين، پروفايل ليپيدي، بادي پامپ، تمرينات دايره اي خيلي شديد، زنان جوان، زنان داراي اضافه وزن

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر علي اصغر رواسي استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر فاطمه شب خيز استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

درباره پرديس

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.