پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۹/۷/۳۰ دفاع:
۳۸۳۹ شناسه:
مهدي شريفي دانشجو:
تعيين معيارهاي انتخاب مربيان بدنسازي و پرورش اندام عنوان فارسي:
Determining the Selection Criteria of Fitness and Bodybuilding Trainers عنوان انگليسي:

چكيده تحقيق:

پژوهش حاضر با هدف تعيين معيارهاي انتخاب مربيان بدنسازي و پرورش اندام انجام شد. روش تحقيق مورد استفاده در پژوهش توصيفي _ پيمايشي و از لحاظ هدف كاربردي بود. جامعه آماري در اين پژوهش كليه مديران، مربيان و ورزشكاران باشگاههاي بدنسازي و پرورش اندام شهر تهران بود (كه تعداد مربيان آنها بالاي 5 نفربود) حجم نمونه مورد مطالعه در اين پژوهش، 130 نفر و روش نمونه گيري تصادفي ساده بود. از بين مديران باشگاه‌ها 27 نفر، مربيان 37 نفر و67 نفر نيز از ورزشكاران انتخاب شدند. افراد نمونه به پرسشنامه ويژگيهاي جمعيت شناختي شركت كنندگان (اين پرسشنامه جنسيت، وضعيت تأهل، سن ، مدرك تحصيلي، سابقه فعاليت ورزشي، ميزان علاقه به رشته بدنسازي وپرورش اندام و ميزان آشنايي با رشته پرورش اندام و بدنسازي را مي سنجد)؛ پرسشنامه عوامل مهم در انتخاب مربيان بدنسازي و پرورش اندام (اين پرسشنامه آمادگي و شرايط بدني مربي ، تحصيلات مربي در رشته تربيت بدني، سوابق قهرماني ، درجات مربيگري و سن به لحاظ بالا بودن: انرژي ، تجربه، علم، صبر را مي سنجد) و پرسشنامه هدلاند و همكاران (2018 ) پاسخ دادند. يافته هاي بدست آمده روايي آن به تاييد 11 نفر از متخصصان رسيد، براي توصيف داده ازجداول توزيع فراواني، نمودارميله اي، ميانگين و انحراف استاندارد، حداقل وحداكثر، براي سنجش پايايي ابزار پژوهش از ضرايب آلفاي كرونباخ، براي بررسي توزيع متغيرهاي پژوهش از آزمون كولموگروف- اسميرنوف و براي پاسخ به فرضيه هاي پژوهش آزمون t براي گروههاي مستقل، تحليل واريانس يكطرفه، آزمون شفه وتحليل واريانس فريدمن استفاده شد. داده‌هاي اين پژوهش با استفاده ازنرم افزار آماري SPSS نسخه 21 مورد جزيه وتحليل قرارگرفت.

نتايج اين تحقيق مناسب‌ترين معيارها و ويژگي‌هاي قابل كنترل را در زمينه انتخاب مربيان رشته بدنسازي و پرورش‌اندام ارائه نموده و براي انجام اين پژوهش از اعمال سليقه جلوگيري بعمل آمد. اميد است نتايج منجر به كسب سلامت جسمي و روحي، تناسب اندام و همچنين قهرماني‌هاي بيشتر در همه سطوح ورزشي كشور شود.

چکيده:

مربي _ معيار

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر امين دهقان قهفرخي استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر مجيد جلالي فراهاني استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

درباره پرديس

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.