پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۱۴۰۰/۶/۳۰ ساعت ۱۶:۰۰ در vroom.ut.ac.ir/alborz12 دفاع:
۳۸۳۳ شناسه:
پرهام پوراللهيارخانشير دانشجو:
تحليل فضايي عدالت زيست‌محيطي و كيفيت زندگي در شهر تهران عنوان فارسي:
Spatial Analysis of Environmental Justice and Quality of Life in Tehran عنوان انگليسي:

وقوع انقلاب صنعتي در قرن ۱۹ موجب تحولات شگرف اقتصادي و اجتماعي در حيات بشر شد. ورود فن آوري جديد به صحنه زندگي انسان، نوع معيشت، اقتصاد، اجتماع، شيوه زندگي، روابط ملت ها و نظام هاي سكونت گاهي انسان اعم از شهري و روستايي را به شدت تحت تأثير قرار داد. با پايان عصر استعمار و تسلط استعمار نو شهرهاي كشورهاي جنوب خود را در دام مسائلي ديدند كه بيشترآنها با اوضاع اجتماعي اقتصادي اين كشورها غير قابل حل مي نمود و با آنچه در تاريخ شهرنشيني و شهرگرايي اروپا به وقوع پيوسته بود، تفاوت هاي بسياري داشت ( Shakoei, 2002: 1). موج گسترده مهاجرت جمعيت روستايي به مناطق شهري و رشد فزاينده جمعيت شهري، شهرنشيني لجام گسيخته و حتي فراشهرنشيني در كشورهاي جنوب، نشان دهنده عمق بيماري ساختار اجتماعي-اقتصادي آن هاست (پاتر وديگران،1384 (. وجود نابرابري و عدم تعادل فضايي در ساكنان نواحي مختلف يك شهر، به هيچ وجه پديده اي جديد در هيچ يك از شهرهاي جهان نيست، اما در كشورهاي در حال توسعه به دليل فاحش بودن تفاوت هاي اجتماعي -اقتصادي، نابرابري هاي فضايي شهرها تشديد شده است (Abdi Daneshvar, 1998: 37) .

چکيده:

تحليل فضايي، عدالت زيست محيطي، كيفيت زندگي، شهر تهران

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر حسين منصوريان استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر حسين حاتمي نژاد استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

درباره پرديس

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.