پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۱۳۹۹/۴/۳۰ دفاع:
۳۸۳۰ شناسه:
شرميلا خسروي نژادطهراني دانشجو:
جايگاه حقوقي اصل توسعه پايدار در رژيم حقوقي سازمان جهاني تجارت عنوان فارسي:
The Legal aspects of sustainable development in legal system of W.T.O عنوان انگليسي:

در اوج جنگ جهاني دوم و بويژه در سالهاي بعد از آن، تلاش هاي وسيعي براي نظم بخشيدن به مناسبات بين كشورها در عرصه هاي

سياسي و اقتصادي صورت گرفت . در زمينه سياسي، نتيجه اين تلاش ها به تأسيس سازمان ملل متحد به عنوان سازماني براي مديريت

مناسبات سياسي بين المللي انجاميد . نتيجه اين تلاش ها در عرصه تجارت و بازرگاني در سال 1974 به تأسيس موافقت نامه عمومي تعرفه و

تجارت ) گات ( منجر شد . بسياري از كشورها مسائل مربوط به تجارت چند جانبه خود را حدود نيم قرن در چارچوب گات پيگيري مي كردند .

با اين وجود، از يك سو به دليل فقدان يك مبناي حقوقي براي گات، به عنوان يك سازمان بين المللي، و از سوي ديگر به دليل گسترده و

پيچيده تر شدن مسائل مربوط به تجارت و بازرگاني بين المللي ضرورت تأسيس يك نهاد مسئول در اين زمينه در دهه آخر قرن بيستم

بخوبي آشكار شد . بر همين اساس اعضاي گات در دور اروگوئه كه آخرين دور مذاكرات تجاري گات محسوب مي شود با تصويب موافقت نامه

مراكش سنگ بناي نهاد جديدي به نام سازمان جهاني سازمان تجارت جهاني تجارت را گذاشتند

چکيده:

تجارت جهاني، حقوق بين الملل، توسعه پايدار

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر اميرساعد وكيل استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

درباره پرديس

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.