پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۹/۷/۳۰ دفاع:
۳۸۲۶ شناسه:
علي كاظمي دانشجو:
دعوي استرداد در ورشكستگي عنوان فارسي:
action for restitution in bankruptcy عنوان انگليسي:

از آنجا كه ورشكستگي نهادي حقوقي- اقتصادي است؛ به دنبال اين واقعه، فعاليتهاي اقتصادي تاجر متوقف و تاثيري مستقيم در وضعيت اقتصادي كشور دارد. يكي از ادعاهاي قابل طرح در ورشكستگي، دعوي استرداد اموال و اسناد از سوي ثالث عليه تاجر و بالعكس است. پرسش اين است كه رويكرد نوين به ورشكستگي، بر پايه تئوريهاي اقتصادي، به عنوان مبنايي مستقل براي دعوي استرداد چه تفاوتي در قلمرو دعاوي استرداد (نسبت به رويكرد سنتي برقراري عدالت مبتني بر اصل تساوي طلبكاران) ايجاد مي كند؟ به نظر مي رسد، تئوريهاي اقتصادي مي تواند مبناي وضع و اجراي قواعد دعوي استرداد در ورشكستگي قرار گيرد و مزيت آن، نسبت به مباني مطرح در رويكرد سنتي، اين است كه قابليت استرداد اموال و اسناد، در رويكرد نوين، بر اين هدف استوار است كه سرمايه تاجر هرچه بيشتر به دارايي وي بازگردد ؛در نتيجه دعوي استرداد تاجر عليه ثالث، اصل و دعواي ثالث عليه تاجر ،استثناء محسوب مي شود و با نگرش نو مي توان با تفسير قواعد مربوطه و نيز اصلاح و اجراي آنها زمينه انعقاد قرارداد ارفاقي و اعاده اعتبار تاجر را فراهم آورد و از تعطيلي بنگاهاي اقتصادي كشورمان و آثار سوء آن جلوگيري كرد.

چکيده:

ورشكستگي، حقوق تجارت، حقوق و اقتصاد، ، دعوي استرداد

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر عليرضا محمدزاده وادقاني استاد راهنما:
دکتر نسرين طباطبائي استاد راهنماي دوم:
دکتر محسن ايزانلو استاد مشاور:
دکتر مجتبي اشراقي آراني استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

مطالعات حقوق خصوصي

/

تحليل اقتصادي دعوي استرداد در ورشكستگي

عليرضامحمدزاده-نسرين طباطبايي- علي كاظمي

مقاله در مجله علمي/پژوهشي
داخلي / پذيرش شده

درباره پرديس

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.