پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۱۴۰۰/۶/۲۱ ساعت ۱۲:۰۰ در vroom.ut.ac.ir/alborz4 دفاع:
۳۸۲۲ شناسه:
فاطمه كاملي خوزاني دانشجو:
نقش پياده مداري بر سرزندگي شهري. نمونه موردي: منطقه 3 كلانشهر اصفهان (خيابان سپه و نقش جهان) عنوان فارسي:
The role of walking on urban vitality, Case Study: Isfahan Metropolitan Area 3(Sepah Street and the Naghshe jahan) عنوان انگليسي:

به طور كلي در جوامع امروز شهرها مهد تمدن محسوب مي گردند و جهت رشد و نمو انسان ها همواره در حال پيشرفت هستند از جمله عواملي كه باعث ميگردد شرح وظيفه خود را به خوبي انجام دهد د توجه به خدمات ويژه شهري مي باشد يكي از مهمترين استاندارد هاي موجود در شهرها توجه به پياده مداري و سرزندگي شهري مي باشد در اين پژوهش به بررسي پياده مداري و سرزندگي شهري در منطقه ۳ كلانشهر اصفهان و در محدوده خيابان سپه و نقش جهان پرداخته شده است شيوه جمع آوري اطلاعات به صورت پرسشنامه بوده و همچنين جهت تجزيه و تحليل اطلاعات از روش تحليل سلسله مراتبي و اسپيرمن استفاده گرديد و نتايج بدست آمده حاكي از آن است كه محدوده خيابان سپه و نقش جهان با وجود نقاط قوت از نظر منظر و كيفيت محيطي پايين بودن استاندارد هاي كالبدي و برنامه ريزي هاي عمراني مشكلات عديده اي را ايجاد نموده است.

چکيده:

پياده مداري، پياده راه، سرزندگي شهري، حس تعلق، فضاي شهري

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر احمد پوراحمد استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر حسين حاتمي نژاد استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

درباره پرديس

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.