پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۹/۷/۲۹ دفاع:
۳۸۱۴ شناسه:
فاطمه شيركوند دانشجو:
سنتز و كاربرد هاي جاذب هاي نانو كامپوزيتي مگنتيت- پليمر عنوان فارسي:
Synthesis and applications of magnetite-polymer nano composite adsorbents عنوان انگليسي:

در اين تحقيق، نانو كامپوزيت مغناطيسي-پليمري سبز به منظور حذف داروي ناپروكسن از محلول آبي انتخاب شده است، از اين رو، دكسترين مغناطيسي با يك مسير ساده، در يك مرحله بارگيري و با اتصال كوالانسي تري بوتيل آمين بر روي سطح آن، اصلاح شد. نانوكامپوزيت با استفاده از پراش انرژي پرتو ايكس (EDX)، ميكروسكوپ الكتروني روبشي گسيل ميداني (FESEM)، مغناطيس سنج نمونه ارتعاشي (VSM)، طيف سنج فروسرخ تبديل فوريه (FTIR) و تكنيك جذب-واجذب نيتروژن شناسايي شد. نانو كامپوزيت آماده شده نشان داد كه يك نانوساختار مزوپروس با مساحت سطح ۱/۴۶ m2/g و قطر حفرات ۷/۵۴ nm است. نتايج تجزيه و تحليل VSM نشان داد كه دكسترين مغناطيسي و آينومر(دكسترين مغناطيسي پوشش داده شده با مايع يوني) داراي مقدار Ms ۴۶/۲۷ و ۲۴/۹ emu/g است كه باعث شده نانوكامپوزيت يك كانديد خوب براي فرآيند جذب مغناطيسي باشد. پارامترهاي مؤثر برچذب ناپروكسن با استفاده از روش پاسخ سطح (RSM) و با استفاده از طراحي Box-Behnken بهينه شدند. جذب ناپروكسن با استفاده از 8 ميلي گرم جاذب، زمان تعادل سريع ۱۰ دقيقه در pH =۸ و قدرت يوني ۸ درصد بدست آمد. مطالعه سينتيك نشان داد كه جذب بر روي هر دو جاذب از سينتيك مرتبه دوم تبعيت مي كند. مطالعه ايزوترم بر اساس مدل هاي لنگموير و فروندليچ انجام شد و نتايج نشان داد كه مدل فروندليچ بهتر فرآيند جذب را توصيف مي كند. حداكثر ظرفيت جذب دكسترين مغناطيسي و آينومر مغناطيسي به ترتيب ۱۳۷ و ۱۶۶/۶ mg/g بود. اين نتيجه نشان داد كه حذف ناپروكسن با استفاده از آينومر مغناطيسي افزايش يافته و كانديد خوبي براي تصفيه آب مي باشد.

چکيده:

نانو كامپوزيت، جاذب پليمري-مغناطيسي، حذف دارو، جذب، ناپروكسن

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر فرزانه شميراني استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع
۲۰۱۹

Desalination and Water Treatment

143/333-351

Enhanced naproxen removal over magnetic quaternized dextrin ionomer: Response surface optimization, kinetic, isotherm and comparing study

Fatemeh Shirkavand, Mostafa Hossein Beyki,Farzaneh Shemirani

مقاله در مجله Scopus/ISI
بين المللي / چاپ نهايي شده

درباره پرديس

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.