پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۹/۷/۳۰ دفاع:
۳۸۰۹ شناسه:
نرگس حيدري دانشجو:
حمايت حقوقي از نمايشهاي آييني و سنتي عنوان فارسي:
Legal Protection Of Traditional-Ritual Performances عنوان انگليسي:

فرهنگ و هنر ايران از مشخصات بارز اين سرزمين است كه نمايشهاي آييني و سنتي در بردارنده بخش بزرگي از آن است و به نظر مي رسد حمايت از آنها در چهارچوب قواعد حقوقي از وظايف حقوق مالكيت فكري است.

اين شاخه از هنر از منظر حقوق مالكيت فكري داراي ابعاد مختلفي از جمله فرهنگ عامه، حقوق مولف و مجري شامل خلق و اجراي اين آثار و اجزاي آنها نظير نقاشي قهوه خانه اي و موسيقي هاي خاص آنهاست.

از سويي بعضا به دليل مشاركت اشخاص مختلف در خلق انها احتمال صدق اثر مشترك در مورد آنها وجود دارد.

ويژگي ديگر اين آثار بداهه خواني ها و افعال بداهه اي است كه حين اجراي آنها انجام مي شود كه حمايت از آنها قابل بحث است.

تمام اين ويژگيها باعث شده كه اين آثار از منظر خاصي قابل توجه باشد و در اين پژوهش بناست كه نحوه حمايت از آنها با قوانين موجود و موانع احتمالي در مسير حمايت از آنها بررسي شود تا راهكاري براي حمايت از آنها ارائه شود.

چکيده:

نمايش آييني و سنتي_ حق مولف_ فولكلور_ اثر مشترك_ تعزيه_ نقالي_ رو حوضي_ خيمه شب بازي

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر عليرضا محمدزاده وادقاني استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر داوود فتعلي بيگي استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

درباره پرديس

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.