پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۹/۱۱/۲۵ ساعت ۱۷:۳۰ در اتاق دفاع مجازي پرديس البرز به ادرس http://vclas9.ut.ac.ir/alborz2 دفاع:
۳۸۰۸ شناسه:
مجيد كريميان دانشجو:
تاثير طنز و سبك طنز بر رابطه مصرف كننده و برند در اينستاگرام عنوان فارسي:
The effect of humor and humor style based on recommendation and permission on Instagram عنوان انگليسي:

امروزه طنز و سبك‌هاي طنز در تبليغات اهميت ويژه‌اي دارد. به‌كارگيري درست سبك‌هاي طنز در تبليغات تجاري به‌دليل اينكه بر ذهن مصرف‌كنندگان تأثير دارد و موجب سرگرمي مخاطب مي‌شود، باعث بهبود روابطِ ميان مصرف‌كنندگان با برندها مي‌شود. بايد توجه داشت كه استفاده از سبك‌هاي منفي طنز مي‌تواند نتيجه معكوس داشته و تأثير منفي بر رابطه مصرف‌كننده و برند بگذارد. پژوهش حاضر به‌روش شبه آزمايشي صورت انجام شده كه جهت سنجش تأثير سبك‌هاي طنز بر رابطه مصرف‌كننده با برند از تيزرهاي تبليغاتي چهار برند اسكچرز، پپسي، اسنيكرز و آكس استفاده شده است. به‌منظور سنجش تأثير سبك‌هاي طنز، رابطه مصرف‌كننده با برندهاي ذكر شده كه، در تيزر تبليغاتي هر كدام سبك طنز خاصي استفاده شده است، قبل و بعد از مشاهده تيزرها مورد بررسي قرار مي‌گيرد. پرسشنامه بين 210 نمونه از جامعه آماري توزيع شد، سپس اطلاعات جمع‌آوري شده و با استفاده از نرم‌افزار آماري SPSS، آزمون‌ مقايسه زوجي و تحليل ضريب همبستگي اسپيرمن جهت بررسي فرضيات انجام شد. نتايج به‌دست آمده نشان داد ، سبك‌هاي طنز خود محور و وابسته، باعث بهبود رابطه مصرف‌كننده با برند مي‌شود. همچنين سبك‌هاي طنز خود مخرب و پرخاشگر تأثير منفي بر رابطه مصرف‌كننده با برند مي‌گذارد.

چکيده:

تبليغات، طنز، سبك طنز، مصرف‌كننده، برند، شبكه‌هاي اجتماعي، اينستاگرام.

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر محمد رحيم اسفيداني استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر طهمورث حسنقلي پور استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

درباره پرديس

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.