پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۹/۷/۳۰ دفاع:
۳۸۰۵ شناسه:
مهدي خداكرمي دانشجو:
سطح دينداري جامعه محلي و مديريت سود: نقش ريسك گريزي مديران عنوان فارسي:
The level of religiosity of the local community and earnings management: The role of managers' risk aversion عنوان انگليسي:

هدف اين پژوهش بررسي تاثير سطح دينداري جامعه محلي بر مديريت سود تعهدي و مديريت سود واقعي و بررسي نقش ميانجي ريسك گريزي در رابطه بين جو ديني جامعه محلي و مديريت سود تعهدي و واقعي مي باشد.

چکيده:

دينداري، مديريت سود،ريسك گريزي مديران

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر غلامرضا كرمي استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر محمد مرادي استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

درباره پرديس

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.