پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۹/۷/۲۹ دفاع:
۳۷۸۹ شناسه:
مريم مهدوي دانشجو:
ارزيابي عملكرد پايداري زنجيره تامين سرد صنعت پخش دارو با رويكرد BSC و DEA (مورد مطالعه:شركت پخش البرز) عنوان فارسي:
performance evaluation of cold supply chain sustainability of the pharmaceutical industry (case study: Alborz Broadcasting Company) عنوان انگليسي:

صنعت پخش امروزه با استفاده از تكنولوژي هاي به روز، خود را به عنوان يكي از مهمترين صنايع در حال رشد معرفي كرده است كه فشردگي رقابت در اين صنعت خود گواهي بر اهميت آن ميباشد. به منظور باقي ماندن در اين بازار رقابتي سازمان ها نيازمند همسو كردن خود با فن آوري هاي مدرن و همچنين ارزيابي كمي و كيفي فعاليتهاي خود ميباشند.

براي بقاي پايداري زنجيره ي تامين، همه ي اعضاي زنجيره تامين شامل تامين كنندگان، توليد كنندگان و توزيع كنندگان، خرده فروشان و مديران بايد پايداري را حفظ كنند. در اين راستا ارزيابي عملكرد توزيع كنندگان به عنوان يكي از اجزاي اصلي زنجيره تامين نقش مهمي در پايداري سيستم دارد. در حال حاضر در اكثر شركت ها اين ارزيابي تنها از طريق يكي از خروجي ها كه ميزان فروش آنهاست انجام ميگيرد بدون آنكه امكانات و ورودي هاي آن ها مورد ارزيابي قرار گيرد. اين پژوهش سعي دارد با توجه همزمان به ابعاد اقتصادي ،اجتماعي و محيط زيستي با رويكرد BSC، مهمترين شاخص هاي ارزيابي عملكرد توزيع كنندگان را با استفاده از مطالعه موردي بر روي شركت پخش البرز تعيين نمايد. در اين پژوهش براي ارزيابي مراكز مختلف توزيع در شركت پخش البرز از روش تحليل پوششي داده ها استفاده شده است.

چکيده:

زنجيره تامين سرد، پايداري، كارت امتيازي متوازن،صنعت پخش

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر منصور مومني استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر روح اله قاسمي استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

درباره پرديس

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.