پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۱۴۰۰/۶/۱۰ دفاع:
۳۷۸۵ شناسه:
فرزام پور رمضان رودپشت دانشجو:
ارائه چارچوب اخلاقي كاركردهاي مديريت منابع انساني با تاكيد بر الگوي ايراني-اسلامي پيشرفت( جذب - بكارگيري-توسعه و نگهداشت ) عنوان فارسي:
Providing an Ethical Model of Human Resource Management Functions With an Iranian- Islamic Approach ( Attraction- Development- Maintenance- Deployment ) عنوان انگليسي:

مديريت منابع انساني عبارت است از مديريت و رهبري پايدار با ارزش ترين دارايي هاي يك مجموعه، يعني كاركناني كه در آن جا كار مي كنند. اقدامات كاركردهاي منابع انساني،شامل تحليل و طراحي شغل، برنامه-ريزي منابع انساني، استخدام، انتخاب، آموزش و توسعه، جبران خدمات، مديريت عملكرد و روابط كاركنان است. مثبت بودن اين كاركردهاي مديريت منابع انساني در گرو اخلاقي بودن آن ها مي باشد. مؤثر ترين پديده اي كه مي‌تواند ياور مديران و راهگشاي مسائل و مشكلات باشد، برخورداري از رويكرد اخلاقي در فعاليت هاي منابع انساني است. اولين گام در ايجاد حس مسئوليت و تعهد در كاركنان، درك صحيح از مفهوم اخلاق و شناسايي عوامل تأثيرگذار بر رفتار اخلاقي آنان در سازمان مي باشد. در تحقيق حاضر به دنبال پاسخگويي به اين سوال اساسي هستيم كه عوامل مؤثر بر اخلاقي بودن كاركردهاي مديريت منابع انساني كدامند؟ اجراي اين تحقيق، از دو جنبه خلأ علمي و كاربردي بودن حائز اهميت است. سئوال اصلي تحقيق پيش رو اين است كه مدل اخلاقي كاركردهاي مديريت منابع انساني با رويكرد ايراني-اسلامي در وزارت جهاد كشاورزي چگونه است؟ هدف اساسي از انجام تحقيق، طراحي مدل اخلاقي كاركردهاي مديريت منابع انساني با رويكرد ايراني-اسلامي با اهداف فرعي، شامل: شناسايي شاخص هاي مدل اخلاقي كاركردهاي مديريت منابع انساني و شناسايي شاخص هاي اخلاقي در جذب، توسعه، نگهداشت و بكار گيري منابع انساني با رويكرد ايراني- اسلامي در وزارت جهاد كشاورزي است. ماهيت تحقيق حاضر از نظر هدف، توسعه اي و از نظر ماهيت روش، از نوع كيفي كمي مي‌باشد. گردآوري اطلاعات، به طرق مصاحبه با خبرگان و تهيه پرسشنامه انجام مي شود. دوره زماني انجام تحقيق، يك سال پيش بيني شده و قلمرو مكاني آن در كشور ايران و وزارت جهاد كشاورزي مي باشد. نمونه گيري در بخش كيفي تحقيق به صورت هدفمند و گلوله برفي و در بخش كمي به صورت تصادفي ساده انجام خواهد شد. در بخش استنباطي نيز ابتدا با استفاده از آزمون كلموگروف-اسميرنوف، نرمال بودن داده ها بررسي خواهد شد. سپس آزمون KMO و بارتلت جهت بررسي كفايت نمونه گيري اجرا مي شود و بعد از اين آزمون ماتريس همبستگي متغيرهاي شناسايي شده بررسي خواهد شد و در انتها نيز با استفاده از آزمون t وضعيت متغيرهاي شناسايي شده بررسي مي شود و با استفاده از نرم افزار ليزرل تحليل عاملي تأئيدي و تحليل ساختاري مدل پيشنهادي بخش كيفي انجام خواهد شد.

چکيده:

مديريت منابع انساني- اخلاق- جذب-توسعه- نگهداشت-بكارگيري

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر سيدرضا سيدجوادين استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر طهمورث حسنقلي پور استاد مشاور:
دکتر محمد تابان استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

درباره پرديس

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.