پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۹/۱۱/۲۶ ساعت ۱۵:۰۰ در اتاق دفاع مجازي پرديس البرز به ادرس http://vclas9.ut.ac.ir/alborz3 دفاع:
۳۷۸۰ شناسه:
اميرحسين حسيني پورفتمه سري دانشجو:
ارزيابي عملكرد هيئت امناء مساجد عنوان فارسي:
Performance evaluation of mosque trustees عنوان انگليسي:

مساجد يكي از اركان جدايي ناپذير جامعه اسلامي هستند كه با منابع انساني و كاركردهاي گوناگون خود مي توانند نقش مهمي در پيشرفت و اعتلاي آن داشته باشند. اين تحقيق به منظور شناسايي و رتبه بندي شايستگي ها و بالا بردن عملكرد هيئت امناء مساجد اقدام به مطالعه در موضوع ارزيابي عملكرد مساجد جامع شهر تهران گرفته است. در مرحله اول جهت شناسايي معيارهاي هيئت امناء مساجد اقدام به مطالعات گسترده روي الگو هاي موجود در اين حوزه نمود. در مرحله دوم با بررسي اين الگو ها و با كمك خبرگان و صاحب نظران اين حوزه الگويي براي شناسايي عوامل موثر انتخاب شد. سپس بوسيله فرآيند دلفي به الگوي نهايي دست پيدا كرديم.

پژوهش حاضر از نظر جهت گيري تحقيق كاربردي و بر اساس نحوه گردآوري داده ها، توصيفي از نوع پيمايشي دلفي است. ابزار گردآوري اطلاعات، مطالعه اسناد (شامل كتابخانه اي، مقالات، پايان نامه ها و نيز پايگاه هاي اينترنتي)، مصاحبه عميق و مباحثه تحليلي به علاوه پرسشنامه (در قالب روش دلفي) است. گزينش اعضاي واجد شرايط بر مبناي نمونه گيري هدفمند و گلوله برفي صورت گرفته است. تعداد 22 خبره در دوره اول و دوم همكاري داشتند. ضريب هماهنگي كندال در دوره اول ۰.۱۵۸ و در دوره دوم ۰.۱۸۰به دست آمد. ضريب آلفاي كرونباخ در دوره فرآيند پژوهش دلفي به ترتيب، ۰.۹۴۸ و ۰.۹۰۴ درصد بوده است.

چکيده:

مسجد، ارزيابي عملكرد، هيئت امناء، كاركرد، روش دلفي

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر سيدرضا سيدجوادين استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر غلامحسين نيكوكار استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

درباره پرديس

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.