پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۹/۷/۱۹ دفاع:
۳۷۷۸ شناسه:
علي محمد پيله ورلنگرودي دانشجو:
بكارگيري سيكل كالينا جهت بازيافت حرارت اتلافي در صنعت توليد آهن به روش احياي مستقيم عنوان فارسي:
Applying Kalina Cycle for Waste Heat Recovery by Direct Reduction Method in Iron Production Industry عنوان انگليسي:

صنعت توليد آهن و فولاد با مصرف انرژي فراواني همراه است. در فرآيندهاي مربوطه، مقدار حرارت بسيار بالايي تلف مي شود كه نه فقط منجر به كاهش بهره وري انرژي است، بلكه همراه با افزايش آلودگي هاي زيست محيطي مي باشد. براي مثال در يك كارخانة توليد آهن اسفنجي در داخل كشور، هر ساعت بيش از 200 هزار مترمكعب هوا با دماي حدود 300 درجة سلسيوس توليد مي شود. اين منبع حرارتي مي تواند براي توليد انرژي مورد استفاده قرار گيرد. يكي از روشهاي توليد انرژي استفاده از سيكل كالينا است. اين فرايند اين اجازه را مي دهد تا با استفاده از حرارت خروجي بتوان مقدار برق قابل توجهي را توليد كرد بطوريكه نه فقط از نقطه نظر انرژي، بلكه از نقطه نظر اقتصادي نيز مي تواند براي بهره بردار كارخانة توليدي آهن اسفنجي بسيار حائز اهميت باشد. با توجه به اينكه ايران يكي از بزرگترين توليد كنندگان آهن اسفنجي در دنيا مي باشد، اين تحقيق مي تواند در اين صنعت مورد استفادة اجرايي و عملي قرار گيرد.

چکيده:

سيكل كالينا، بازيافت حرارت اتلافي، صنعت توليد آهن، روش احياي مستقيم

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر مجيد بغدادي استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

درباره پرديس

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.