پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۱۳۹۹/۵/۲۰ دفاع:
۳۷۷۲ شناسه:
سارا نظري دانشجو:
تاثير شخصيت برند بر ايجاد تعهد در مشتريان با بررسي نقش ميانجي ارزش ويژه برند در شركت‎هاي نوپا. ( مورد مطالعه: تاكسي‎هاي آنلاين) عنوان فارسي:
The effect of brand personality on customer commitment by examining the mediation role of brand equity in startups. (Case Study: Online Taxi companies) عنوان انگليسي:

پژوهش حاضر با هدف بررسي تاثير شخصيت برند بر ايجاد تعهد در مشتريان با بررسي نقش ميانجي ارزش ويژه برند در شركت‎هاي نوپا ( تاكسي‎هاي آنلاين) انجام شده است. اين پژوهش جزو پژوهش‎هاي توصيفي بوده و با توجه به مدل همبستگي از طريق تحليل ماتريس همبستگي روابط بين متغيرها بررسي مي‎شود. جامعه آماري اين پژوهش تمامي افراد شهر تهران كه از تاكسي‎هاي اينترنتي استفاده مي‎كنند مي باشند كه با توجه به فرمول كوكران و همچنين جدول مورگان تعداد 385 نفر بعنوان نمونه بصورت تصادفي از جامعه آماري فوق استخراج شده اند. در اين مطالعه از سه پرسشنامه براي گردآوري داده‌ها استفاده شده است. پرسشنامه شخصيت برند آكر، پرسشنامه ارزش ويژه برند آكر و پرسشنامه محقق ساخته در رابطه با تعهد مشتري كه بر اساس طيف پنج درجه ليكرت تنظيم شده اند. روايي پرسشنامه با روش روايي محتوي تاييد شد؛ همچنين ضريب آلفاي كرونباخ بيش از7/0 بدست آمد كه نشان مي دهد پرسشنامه از پايايي مطلوبي برخوردار است. تجزيه و تحليل داده‌هاي بدست آمده با استفاده از نرم افزارهاي EXCEL، SPSS و LISREL صورت گرفته است. نتايج حاصل از آزمون فرضيات نشان داد كه شخصيت برند بر ارزش ويژه برند تاثير مثبت و معناداري دارد. ارزش ويژه برند بر تعهد مشتري تاثير مثبت و معناداري دارد. شخصيت برند بر تعهد مشتري تاثير مثبت و معناداري دارد.در پايان بر اساس يافته‌ها، پيشنهاداتي كاربردي و تحقيقاتي ارائه شده است.

چکيده:

شخصيت برند, تعهد مشتريان, ارزش ويژه برند, شركت‎هاي نوپا, تاكسي‎هاي آنلاين

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر منوچهر انصاري استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر آيدين سلام زاده استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

درباره پرديس

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.