پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۱۳۹۹/۶/۱۷ دفاع:
۳۷۶۸ شناسه:
پارسا فرخوي دانشجو:
بررسي تطبيقي افترا و نشراكاذيب در نظام كيفري ايران و انگلستان عنوان فارسي:
A comparative study of the crime of malicious falsehood and defamation in the Iranian and English law عنوان انگليسي:

سرعت پيشرفت تكنولوژي و رشد غيرقابل كنترل وسائل ارتباط جمعي در كنار اصل پذيرفته شده آزادي بيان در دنياي امروز، در قالب جرايم

عليه شخصيت معنوي اشخاص كه پيشينه زيادي در تاريخ كشورها دارد، مشكالت بزرگي را به وجود آورده است. بررسي افترا و نشر اكاذيب به عنوان

مهمترينِ اين جرايم در دو نظام كيفري ايران و انگلستان با بنيانهاي متفاوت ميتوانست راهكارهاي مناسبي را براي دستيابي به رويكردي جامعتر و

كاملتر براي برخورد با اين جرايم در آينده، پيش روي ما بگذارد. در اين تحقيق از روش كتابخانهاي استفاده شد تا ابتدا مباني و اصول حاكم بر افترا

و نشر اكاذيب در دو نظام حقوقي بررسي شود و سپس با تكيه بر رويه قضايي و تحليل آرا دادگاههاي مختلف بتوان بر نكات راهبردي آگاهي يافت.

حقوق ايران و انگل ستان چه در جنبههاي ساختاري و چه در جنبههاي ماهيتي تفاوتهاي گ ستردهاي با يكديگر دارند اما در اين ميان م شابهتهايي

نيز به چ شم خورد. مهمترين تفاوت در روند ر سيدگي به اين جرم بار اثبات بود كه حقوق انگل ستان رويكردي متفاوت با قوانين ايران را در اين زمينه

اتخاذ كرده بود اما يكي از مشـابهتها نيز همين بار اثبات جرم بود كه با بررسـي آرا دادگاهها ديده شـد در بسـياري موارد در دادگاههاي ايران خالف

متن قوانين، به شيوه حقوق انگل ستان عمل مي شود. همچنين بي شتر تفاوتهاي ماهوي، برخوا سته از نوع نظام متفاوت حقوقي اين دو ك شور بود. با

توجه به ابزار و تعامالت اجتماعي كه روز به روز بر پيچيدگي و پيشرفت طرق آن افزوده ميشود قوانين ايران در اين رقابت سخت نتوانسته پا به پاي

آن پيش بيايد و لزوم بازنگري بنيادين در مباني و طرق ارتكاب جرايم عليه شــخصــيت معنوي اشــخاص مووــوعي بود كه بيش از هر چيز به آن

احساس نياز شد.

چکيده:

فترا، نشر اكاذيب، حقوق ايران، حقوق انگلستان، بار اثبات جرم، جرايم عليه شخصيت معنوي

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر محسن برهاني استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

درباره پرديس

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.