پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۹/۷/۲۰ دفاع:
۳۷۵۷ شناسه:
سولماز متقي دانشجو:
بررسي تاثير برنامه هاي كاري با عملكرد بالا بر عملكرد شغلي با توجه به نقش ميانجي رضايت شغلي و تعهد سازماني (مطالعه موردي : كاركنان بانك تجارت) عنوان فارسي:
The Impact of High Performance Work Systemes on Job Performance with Considering the Mediating Role of Job Satisfaction and Organizational Commitment (Case Study: Tejarat Bank Employees in Tehran) عنوان انگليسي:

چكيده

سازمان هاي خدماتي همچون بانك ها بسيار متكي به منابع انساني خود هستند و با توجه به ظهور بانك هاي خصوصي و افزايش رقابت، اين مساله مي تواند ضامن بقا و دوام بانك ها مي باشد.بر اين اساس امروزه بانك ها بخش زيادي از انرژي و توان خود را صرف توجه به بهبود عملكرد و بهره وري خود مي نمايند. لذا هدف از اين تحقيق، بر اساس پژوهش گيبز و آشيل(2013)، بررسي تاثير برنامه هاي كاري با عملكرد بالا بر عملكرد شغلي با توجه به نقش ميانجي رضايت شغلي و تعهد سازماني در مطالعه موردي پژوهش كه بانك تجارت است. لذا تحقيق حاضر از نظر نوع پژوهش يك پژوهش كمي مي باشد. همچنين اين پژوهش از نظر هدف، يك تحقيق كاربردي مي باشد. از نظر گردآوري داده ها و اطلاعات و روش تجزيه و تحليل يك تحقيق توصيفي و غير آزمايشي مي باشد. اين تحقيق از جهت روش تحليل از نوع تحقيقات توصيفي- پيمايشي است. كاركنان بخش صف بانك تجارت در شهر تهران جامعه آماري اين تحقيق مي باشند كه با توجه به آمار ارائه شده توسط اين بانك، در حال حاضر تعداد اين اين جامعه آماري 1600 نفر مي باشند. باتوجه به حجم جامعه آماري، به منظور تعيين حداقل حجم نمونه لازم، از فرمول نمونه گيري كوكران براي جامعه محدود استفاده شده است كه بر اساس اين فرمول، حجم نمونه 350 نفر مشخص شد. محقق براي انتخاب نمونه از جامعه خود از روش نمونه گيري تصادفي طبقه بندي بر اساس منطقه جغرافيايي استفاده خواهد كرد. بدين منظور و با توجه به وسعت شهر تهران، از 5 منطقه شمال، جنوب، شرق، غرب و مركز تهران به صورت تصادفي چند شعبه را انتخاب و از هر منطقه 70 پرسنل را انتخاب كرد. براي آزمون فرضيه هاي تحقيق از روش معادلات ساختاري(نرم افزار ليزرل يا پي ال اس) استفاده خواهد كرد.

چکيده:

برنامه هاي كاري با عملكرد بالا-عملكرد شغلي- رضايت مشتري - تعهد سازماني

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر مهرداد استيري استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

درباره پرديس

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.