پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۱۳۹۹/۷/۲۹ دفاع:
۳۷۴۶ شناسه:
خرم محمودي دانشجو:
آسيب شناسي تقنيني و اجرايي نظام تعيين كيفر در تَكرار جرم عنوان فارسي:
Legislative and Executive Pathology of Criminal Determination System in Repetition of Crime عنوان انگليسي:

چكيده

تكرار جرم حالت خطرناك محكومي است كه مجدداً به رفتار مجرمانه بازگشته ، محكوميت به برخي از جرايم ، نشان دهنده حالت خطرناك بزهكار مي باشدو به صورت ضمني بزهكار را تا مدت زمان معيني از حقوق اجتماعي محروم مي كند.و چنانچه دربازه زماني دامنه تكرار جرم ، مجدداً مرتكب جرم مشمول مقررات تكرار جرم شود، براي خنثي سازي اين حالت خطرناك مكررين جرايم وبه منظور برقراري نظم عمومي، قانون گذار اقدام به تشديد مجازات و حذف تدريجي كيفيات مخففه مي نمايد. با وجود تغييرات قابل توجه و اصلاحات مفيد در مجموعه قانون مجازات اسلامي 1392 نسبت به قانون سابق مبحث تكرار جرم كه داراي اهميت ويژه جرم شناختي و سياست جنايي است در اين اصلاح و تغييرات ، خالي از ايراد و بدون ابهام باقي نمانده است ، از آنجا كه قانون گذار برخي از فروض و فروع تكرار جرم را برشمرده و مورد حكم قرار داده اما متعرض برخي از فروض و فروع محتمل و قابل تصور ديگر نشده، به طوري كه تكرار جرم ، تحت تأثير اكثريت نهادهاي حقوقي قرار مي گيرد و هر نهاد حسب مورد با تأثير بر اركان تكرار جرم باعث تعارضات ، تناقضات ، ابهامات ، اجمالات و مواردسكوت قانون در زمينه قواعد تكرار جرم را به بار مي آورد كه موضوع اصلي محور پژوهش در اين پايان نامه را تشكيل مي دهد . اين پژوهش بدنبال آن است تا با بررسي تعارضات ، تناقضات ، ابهامات ، اجمالات و مواردسكوت قانون زمينه پيشنهادات اصلاحي را براي مقنن در اصلاحات پيش رو فراهم نمايد. روش مورد استفاده در اين مقاله توصيفي-تحليلي مي باشد.

تكرار جرم، تشديد مجازات، جرم شناسي،حالت خطرناكي، محكوميت مؤثر

چکيده:

تكرار جرم ، تشديد مجازات ، تكرار خاص ، جزاي عمومي ، جرم شناسي،حالت خطرناكي، محكوميت مؤثر

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر غلامحسين الهام استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر محمود مهدوي استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

درباره پرديس

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.