پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۸/۱۲/۱۷ دفاع:
۳۷۴۱ شناسه:
ايوب هاشمي دانشجو:
تاثيرتمرينات مقاومتي با كش الاستيك بر برخي شاخص هاي پيري عروق در زنان سالمند چاق استئوساركوپنيك عنوان فارسي:
Effect of Three Months Elastic Resistance Band Training on Circulating Expression of some microRNA Related to Vascular Aging and Some Serum Biomarkers of Endothelial function in Eldery Women with Osteosarcopenic Obesity عنوان انگليسي:

مقدمه: پيري عروق، نوع خاصي از پيري است كه به تغييرات وابسته به سن در عروق ارتباط دارد. چاقي استئوساركوپنيك ناشي از فرآيندهاي تحليل بافتي چندگانه عضله و استخوان و افزايش بافت چربي مي‌باشد. هدف اين مطالعه بررسي تاثير 12 هفته تمرين مقاومتي با باند كشي بر ميزان بيان mir-146 و mir-92a مرتبط با پيري عروق و برخي شاخص هاي سرمي عملكرد ايندوتليال (اندوتلين-1 و V-CAM) در زنان سالمند مبتلا چاقي استئوساركوپنيك است. روش‌: در اين كارآزمايي باليني تصادفي شده يك سو كور، 48 زن سالمند داراي چاقي استئوساركوپنيك (بر اساس نتايج آزمايش دگزا، سن 68/3±13/64، درصد چربي56/6±4/45، شاخص توده بدني71/3±1/33، نمره T چگالي مواد معدني استخوان‌هاي ران و مهره‌هاي 1 تا 4 كمري 42/1±86/1-) به صورت تصادفي به دو گروه كنترل (22‌نفر) و تمرين (26‌نفر) تقيسم شدند. گروه تمرين به مدت 12 هفته و سه جلسه در هفته تمرينات مقاومتي با باند‌هاي كشي را براي همه‌ي گروه‌هاي عضلاني اصلي انجام دادند. 48 ساعت پيش و پس از 12 هفته مداخله آزمايش دگزا انجام شد. جهت مقايسه‌هاي درون گروهي از آزمون‌‌هاي t وابسته و جهت مقايسه‌هاي بين گروهي از آناليز واريانس دوطرفه (طرح زمان*گروه) استفاده شد. يافته‌ها: نتايج آناليز آماري نشان داد پس از 12 هفته تمرين مقاومتي با باند الاستيك در نتيجه مقايسه هاي بين گروهي كاهش معني داري در بيان mir-146 و mir-92a داشت؛ در حالي كه تفاوت ‌معني‌دار دراندوتلين-1 و V-CAM مشاهده نشد (05/0≥P ). نتيجه‌گيري: بنظر مي رسد 12 هفته تمرين مقاومتي سبب تعديل و كاهش بيان microRNAs مرتبط با پيري عروق در زنان سالمند مبتلا چاقي استئوساركوپنيك شد كه اين تغييرات با تغييرات شاخص هاي سرمي عملكرد ايندوتليال (اندوتلين-1 و V-CAM) همراه نبود؛ اگرچه شاخص توده بدني، درصد چربي تغييرات معناداري مشاهده نشد كه احتمالاً مي تواند ناشي از نوع و شدت تمرينات انجام شده باشد كه نياز به بررسي هاي بيشتر در اين زمينه دارد.

چکيده:

واژگان كليدي: چاقي استئوساركوپنيك، تمرين مقاومتي، سالمند، پيري عروق، mir-92a، mir-146 

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر رحمان سوري استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر سيروس چوبينه استاد مشاور:
دکتر ابراهيم بني طالبي استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

درباره پرديس

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.