پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۹/۱۲/۶ ساعت ۱۲:۰۰ در اتاق دفاع مجازي پرديس البرز به ادرس http://vclas9.ut.ac.ir/alborz3 دفاع:
۳۷۴۰ شناسه:
محمدجواد احسانيان مفرد دانشجو:
طراحي سامانه خدمت_ محصول براي توليد بيوگاز در مناطق روستايي با رويكرد طراحي پايدار عنوان فارسي:
Designing a Sustainable Product_Service System (PSS) to produce Biogas for Rural areas عنوان انگليسي:

پايداري موضوعيست كه در چند دهه اخير اهميت بسياري پيدا كرده است. اين مفهوم بمنظور توسعه‌ي فعاليت هاي انساني در چارچوبي مشخص و با هدف كاهش اثرات منفي اين فعاليت ها در ابعاد زيست محيطي، اقتصادي و اجتماعي بسط و توسعه يافته است. از جمله اهداف و چارچوب هاي ارائه شده در اين مفهوم، استفاده از انرژي-هاي تجديد پذير است. با توجه به در دسترس بودن و فراواني مواد زيست توده در مناطق مختلف ايران بخصوص مناطق روستايي و عدم اتصال بسياري از مناطق روستايي به شبكه سراسري گاز و وجود مشكلات فراوان براي تهيه وحدهاي انرژي، يافتن راه حلي براي توليد و بهره برداري انرژي از اين مواد يا همان بيوگاز و لزوم توجه به ابعاد توسعه‌ي پايدار، از اهميت بالايي برخوردار است. طراحي سامانه خدمت محصول مي‌تواند از طريق تلفيق محصولات و خدمات، مشكلات بيان شده در زمينه ي توليد و استفاده از بيوگاز را در حوزه ي پايداري حل كند. هدف از پژوهش حاضر، طراحي سامانه خدمت محصول براي توليد بيوگاز در مناطق روستايي با استفاده از رويكر طراحي پايدار مي‌باشد. در اين پژوهش از متدلوژي و ابزاهاي طراحي براي پايداري ارائه شده از سوي دانشگاه دلفت هلند براي طراحي سامانه خدمت محصول پايدار استفاده شده است. نهايتا با استفاده از اين متدلوژي به ۳ نوع روستا بر اساس جمعيت و ميزان دسترسي به امكانات و خدمات، سامانه خدمت محصولي با ۳ سطح مختلف از خدمات و محصولات و محصولي مدولار و قابل توسعه براي استفاده و بهره برداري از سامانه خدمت محصول در هر ۳ نوع روستا دست يافته شد. اين سامانه خدمت محصول، راهكاري براي جمع آوري مواد زيست توده از روستا، توليد بيوگاز و امكان استفاده از اين بيوگاز را براي روستاييان را ارائه كرده است. نتيجتاً با طراحي خدمات براي جمع‌آوري مواد زيست توده، توليد بيوگاز، توليد فرآورده هايي با ارزش افزوده ي بالاتر و فروش استفاده بيوگاز و همچنين طراح محصولي مدولار براي استحصال بيوگاز و تلفيق اين دو مفهوم در سامانه خدمت محصول جديددر بخش جزييات و توسعه طرح برتر، مشكلات بوجود آمده از انباشت مواد زيست توده در مناطق روستايي حل گرديده و از طريق سامانه خدمت محصول جديد، تنوع در اشتغال ايجاد شده و با توجه به عدم نياز به خريد محصول و همچنين تمركز بيشتر بر روي خدمات ، امكان استفاده براي اقشاري با سطح درآمد پايين و متوسط بوجود آمده و بهبود هاي عمده اي را در ابعاد زيست محيطي، اجتماعي و اقتصادي پايداري ايجاد و واحد رضايتمندي مشتري را را جلب مي‌كند.

چکيده:

سامانه خدمت-محصول، بيوگاز، طراحي پايدار،

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر مهران فاطمي نيا استاد راهنما:
دکتر وحيد چوپانكاره استاد راهنماي دوم:
استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

درباره پرديس

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.