پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۹/۱۱/۲۸ ساعت ۱۱:۰۰ در اتاق دفاع مجازي پرديس البرز به ادرسhttp://vclas9.ut.ac.ir/alborz6 دفاع:
۳۷۳۵ شناسه:
شاهين شفاف دانشجو:
نظام حقوقي حاكم بر توسعه و ارتقا اموال فكري عنوان فارسي:
The system governing the promotion and development of intellectual property عنوان انگليسي:

از انواع مهم اسباب تملك، مالك شدن مالي به تبع مالكيت يك مال است. به بيان ديگر زمانيكه يك شخص مالك اصلي و مستقيم يك مال باشد، به تبع اين مالكيت، اموال ديگري هم به مالكيت در مي آيد. براي مثال وقتي شخصي مالك اصلي يك قطعه زمين مزروعي باشد به تبع از اين مالكيت اصلي، مفهوم اعتباري مالكيت تبعي نيز براي مالك ايجاد شده و وي مالك محصولات و ثمرات واقع در زمين نيز محسوب ميگردد. دكتر ابوالقاسم گرجي در تعريف مالكيت تبعي ميگويد: « ملكيتي است كه ابتداءً پديد آمده ليكن به تبع ملكيت چيز ديگر، مانند ملكيت نتايج و ثمرات اموال كه به تبع ملكيت اصول آنها به دست آمده است».(گرجي، ابوالقاسم، مالكيت در اسلام، فصلنامه تحقيقات اسلامي، شماره 1، 1365: 5) در قانون مدني مالكيت تبعي در دو مورد اشاره شده است: يك، ثمره درختان و دوم، نتاج حيوانات. ماده 34 قانون مدني، به اين موضوع اختصاص داده شده است. البته اين دو ماده استثنائاتي را براي انواع مالكيت تبعي، برشمردهاند كه از موضوع اين پژوهش خارج است.آنچه در پايان نامه به دنبال آن خواهيم بود اينست كه آيا مالكيت تبعي هم در اموال فكري وجود دارد؟ و اگر هست تا چه حدودي؟ توضيح بيشتر آنكه:  مالكيت فكري «به حقوقي گفته مي‌شود كه به صاحبان آن حق بهره‌وري از فعاليت‌هاي فكري و ابتكاري انسان را مي‌دهد و ارزش اقتصادي و قابليت دادوستد دارد ولي موضوع آن شيء معين مادي نيست. حقوق پديدآورندگان آثار ادبي يا هنري يا مالكيت ادبي و هنري معروف به حق مؤلف يا حق تكثير، حق اختراع، حقوق بر مشتري مانند سرقفلي حق تاجران و صنعتگران نسبت به نام، علائم تجارتي و صنعتي و اسرار تجاري معروف به مالكيت تجارتي و صنعتي از انواع مالكيت‌هاي فكري است».( صفايي، حسين، دوره مقدماتي حقوق مدني، جلد اول: اشخاص و اموال، نشر ميزان، تهران، ۱۳۸۲: 227) با  اين تعريف مشخص ميشود، مالكيت فكري از نوع مالكيت عيني نيست. زيرا مالكيت عيني بر اموال مادي تعلق ميگيرد، در حالي كه در اين تعريف بيان شده، مالكيت فكري بر اشياء مادي تعلق نميگيرد. بنابراين ميتوان اينگونه بيان كرد كه مالكيت فكري به يك برداشت، از نوع مالكيت بر منافع است، زيرا در اين فرض مالك، بر منافع حاصله از فكر و ابتكار خود مالك ميشود نه بر خود فكر و ابتكار، زيرا فكر و ابتكار تعين و ماديت ندارد كه بشود بر آن مالك شد. البته بايد گفت در ارتباط با اين قضيه كه متعلق مالكيت فكري چيست؛ نظرات مختلفي بيان شده است. برخي معتقدند، مالكيت در مالكيت فكري، فاقد موضوع است. يعني «احكام، مقررات، حقوق و امتيازات به شيء مادي كه انديشه پديدآورنده در آن منعكس شده است، بر ميگردد، و چيز مجزايي غير از شئ مادي كه تفكر پديدآورنده در آن نقش بسته است، وجود ندارد». (حكمت نيا، محمود، مباني نظري مالكيت فكري با تأكيد برفقه اسلامي، رساله دكتري حقوق خصوصي، دانشكده علوم انساني دانشگاه تربيت مدرس، 1383: 116) برخي ديگر معتقدند كه متعلق مالكيت در اين حوزه، شيءي غيرمادي است. «پديدآورنده، اثري را ايجاد مينمايد كه داراي هيأت غير مادي و غير ملموس است. اين پديده، به خودي خود ارزش اقتصادي دارد و عقلاي جامعه حاضرند در قبال برخورداري از آن، مبلغي را بپردازند». (محمودي، اصغر، ماهيت حقوق مالكيت فكري و جايگاه آنها در حقوق اموال، دوفصلنامه علمي - پژوهشي دانش حقوق مدني، شماره دوم، پاييز و زمستان 1391: 97) برخي ديگر متعلق آن را موضوعي فرضي يا اعتباري ميدانند.

با اين همه پرسشي كه مطرح ميشود اين است كه در مالكيت تبعي بيان شد كه مالك عين مال بر منافع آن نيز به تبع مالكيت اصلي تملك دارد، حال در مالكيت فكري نيز ميتوان اينگونه نظر داد كه چون شخصي مالك فكر و ابتكار خود است، مالك هر آنچه از آن ناشي مي شود نيز است؟. به عبارت ديگر با وجود اينكه نظرات مختلف در ارتباط با متعلق مالكيت در مالكيت فكري وجود دارد، آيا ميتوان آن را مالكيت عين دانست كه به تبع عين مالكيت تبعي نيز براي آن تعريف نمود؟ در مورد مالكيت فكري بايد گفت، براي مثال اگرشخصي اختراع محصولي كرده و آن اختراع ثبت شده و براي رسيدن به اين اختراع از راه و روش خاصي استفاده نموده كه در اظهارنامه نيامده است به تبع مالكيت محصول بر فرايند نيز مالكيت دارد؟ آيا مخترع نسبت به  اختراعات تكميلي نيز داراي حق است يا زماني كه يك برند يا علايم تجاري در موضوعي خاص ثبت مي شود تا چه محدوده اي از اين برند حمايت مي شود يعني به تبع مالكيت علامت تجاري تا چه اندازه از اجزاي يك علامت حمايت مي شود؟ مثلا اگر در اجزاي علامت يك جمله ساده مثل من تهران را دوست دارم وجود داشته باشد به تبع علامت كلي نسبت به ان نيز انحصار ايجاد مي شود؟ بنابراين آيا مي توان مالكيت تبعي را به عنوان يكي از اسباب تملك در مالكيت فكري هم اعمال كرد؟در اين پژوهش تلاش ميشود با پرسشهاي مطرح شده، پاسخ داده شود.

چکيده:

اموال فكري _نظام حقوقي_توسعه_مالكيت

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر زهرا شاكري استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر نسرين طباطبائي استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

درباره پرديس

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.