پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۹/۷/۲۳ دفاع:
۳۷۳۴ شناسه:
مليكا نصير دانشجو:
اثر حضور تاييدكنندگان برند در تبليغات چاپي روي نگرش مشتريان: مطالعه‌اي حوزه در گردشگري عنوان فارسي:
The effect of presence of brand endorsers in print advertising on customer attitude: A study of tourism عنوان انگليسي:

اكثر مطالعات در حوزه اثرات حضور تاييدكننده برند روي نگرش مشتريان درباره تبليغ، از روش‌هاي توصيفي و مدل‌سازي معادلات ساختاري استفاده مي‌نمايند. در حوزه گردشگري نيز شاهد تعداد مطالعات كمي هستيم كه اثرات تاييدكننده برند را به‌صورت علّي و آزمايشگاهي بسنجد. از سوي ديگر، اكثر مطالعات آزمايشگاهي روي حضور تاييدكننده برند در تبليغات متمركز بر سنجش موضوعاتي همچون مشهور بودن يا نبودن تاييدكننده، مرتبط بودن يا نبودن تاييدكننده هستند. معدود مطالعاتي وجود دارد كه به بررسي تفاوت بين تاييدكننده برند مشهور سنتي و تاييدكننده برند مشهور در فضاي مجازي (تاثيرگذاران رسانه اجتماعي) بپردازند. در حوزه گردشگري، چنين مطالعه‌اي تاكنون صورت نپذيرفته است. از سوي ديگر، مطالعه‌اي نيز با بررسي همزمان تفاوت اثرات اين دو گروه تاييدكننده و جنسيت آن‌ها تاكنون صورت نپذيرفته است. لذا مساله اصلي تحقيق پاسخ به اين پرسش است :

آيا نوع اثرات تاييدكنندگان (اشخاص مشهور سنتي فعال در رسانه‌هاي اجتماعي و تاثيرگذاران رسانه اجتماعي) و جنسيت اين تاييدكنندگان حاضر در يك تبليغ چاپي حوزه گردشگري روي نگرش مشتريان (نگرش به مقصد، شناخت و يادآوري تبليغ، نگرش به تبليغ و نگرش به برند) متفاوت است؟

چکيده:

تاييدكننده تبليغ- تاييدكننده شخص مشهور-تاثيرگذار-نگرش به تبليغ- نگرش به برند-نگرش به مقصد

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر امير خانلري استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر مسعود كيماسي استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

درباره پرديس

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.