پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۹/۷/۳۰ دفاع:
۳۷۳۱ شناسه:
پرينا جاهد دانشجو:
احياء رودكنار باليقلي چاي شهر اردبيل با رويكرد اكولوژيك عنوان فارسي:
Redesign and redevelopment of Ardabil Balighli River with ecological approach عنوان انگليسي:

وجود رودخانه در شهرها يك موهبت الهي و پتانسيلي براي رشد شهرها محسوب مي‌شود اما به دليل تغيير رابطه انسان با محيطي كه در آن به دنيا آمده و رشد كرده، نقش اين عنصر طبيعي در چرخه اكوسيستم ناديده گرفته شده و انسان براي دستيابي به اهداف خويش نه تنها به نگهداري و مراقبت از آن برنخواسته بلكه سعي در تخريب آن داشته است. مانند بسياري از رودخانه‌هاي شهري كه امروزه در معرض نابودي كامل هستند يا با اقدامات نادرست تبديل به بستري شده‌اند كه هرساله ترس از سيلاب و خطرات آن را به جان شهروندان مي‌اندازد. بنابراين براي كاهش خطرات و خساراتي كه در اثر سيلاب به شهر و شهروندان وارد مي‌شود، همچنين براي داشتن فضايي مطلوب و سرزنده در شهر، احياي اين فضاهاي شهري ضرورت مي‌يابد.

هدف از پژوهش حاضر دستيابي به اصول و معيارهاي احياي اكولوژيك رودخانه‌هاي شهري بوده كه به طور اخص رودخانه باليقلوچاي در شهر اردبيل به عنوان نمونه مورد مطالعه بررسي شده است. بدين منظور در ابتدا با استناد به منابع كتابخانه‌اي، مفاهيم احياي رودخانه‌هاي شهري و رويكرد اكولوژيك بررسي شده و معيارها و شاخص‌هاي احياي رودكنارها تدوين شده است. در ادامه وضعيت رودخانه باليقلوچاي مورد ارزيابي قرار گرفته و از طريق اعمال چشم‌انداز، ارائه اهداف و راهبردهاي صحيح و نگارش راهنماي طراحي شهري در كوتاه مدت و بلند مدت انجام گرفته است. باشد كه پژوهش حاضر راهگشاي اقدامات لازم براي احياي اين رودخانه در اردبيل قرار گيرد.

چکيده:

رودخانه‌هاي شهري، احياء رودخانه، رويكرد اكولوژيك

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر اشكان رضواني نراقي استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

درباره پرديس

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.