پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۱۴۰۰/۶/۲۳ ساعت ۱۷:۰۰ در http://vroom.ut.ac.ir/alborz2 دفاع:
۳۷۱۹ شناسه:
اميرمهدي علاالديني دانشجو:
مباني و حدود صدور مجوز توسط نهادهاي ناظر در بازارهاي مالي عنوان فارسي:
Principles and limits of licensing by financial market regulators عنوان انگليسي:

با بررسي نحوه صدور مجوز در بازارهاي مالي توسط نهادهاي ناظر از جمله بانك مركزي، سازمان بورس اوراق بهادار ملاحظه مي شود كه اركان قابل توجهي در اين فرآيند وجود دارد، كه شرايط صدور مجوز، دستگاه هاي مداخله كننده در اين جريان ، نهادهاي رسيدگي كننده به شكايات مرتبط از جمله آنها مي باشد. با بررسي اجمالي در نظام هاي مبتني بر اقتصاد آزاد هر گونه قيدي در زمينه محدود كردن تعداد مجوز هاي اعطايي براي فعاليت در هر بازاري از جمله بازارهاي مالي علي القاعده به نظر مي رسد كه با اصول حقوق رقابت در تعارض باشد . اين نوشتار برآن است تا ضمن تحليل مباني و شرايط قانوني صدور مجوز در بازارهاي مالي در كشور به اين مهم بپردازد كه اساسا شرايط قانوني مزبور در پرتو حق دريافت مجوزهاي مربوطه با توجه به تئوري هاي اقتصاد آزاد و نظر به سياست هاي كلي اصل چهل و چهار قانون اساسي، چگونه ارزيابي مي گردد؟ بدين مفهوم كه وجود هرگونه شرايطي غير از محدوديت هاي لازم در زمينه هاي تخصصي، فني و اقتصادي مربوط به هر مجوز، حق سلب حضور متقاضيان به بهانه اشباع بازار و تشخيص كفايت تعداد مجوز از سوي نهادهاي تنظيم گر (معطي مجوز) اصولا فاقد سازگاري با تئوري هاي اقتصاد آزاد است. چرا كه اين درخواست كننده مجوز است كه بايد خود با تحليل هاي دقيق اقتصادي زمينه حضور يا عدم حضور خود در بازار را تحليل كند و تعيين ظرفيت و تعداد براي اعطاي مجوز توسط نهاد ناظر برخلاف اين اصول و قواعد مي باشد. بديهي است در اين راستا تفكيك بين امور حاكميتي و مبتني بر نفع ملي با امور تصدي گرايانه مطمح نظر است. لذا ممكن است استدلال شود كه ملاحظات كلان در خصوص ثبات اين بازارها و جلوگيري از رقابت مخرب محدوديت هايي را در اين بازارها ضروري بداند

چکيده:

بازارهاي مالي، مجوز فعاليت، هيئت مقررات زدايي، شوراي رقابت،اشباع بازار

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر محمود باقري استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر حسن باديني استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

درباره پرديس

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.