پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۹/۹/۳۰ ساعت ۱۳:۰۰ در اتاق دفاع مجازي پرديس البرز به ادرس http://vclas9.ut.ac.ir/alborz2 دفاع:
۳۷۱۴ شناسه:
احسان اقاسيان دانشجو:
بررسي تاثير سرمايه كارآفرينانه بر گرايش كارآفرينانه با نقش متغيير تعديل گر يادگيري سازماني (مورد مطالعه :صاحبان و سرمايه گذاران كسب و كارهاي نوآفرين (استارتاپ ها)) عنوان فارسي:
study the impact of entrepreneurial capital on entrepreneurial orientation through intermediating variable of organizational learning (Case Study : Owners and Investors of Startups) عنوان انگليسي:

سوال اصلي اين پژوش چگونگي تاثير اجزاي سرمايه كارآفرينانه بر گرايش كارآفريني است، و اولويت بندي اجزاي مهم سرمايه كارآفريني با توجه به نقش ميانجيگري يادگيري سازماني است. هدف در اين پژوهش نقش مستقيم يادگيري سازماني و يا نقش غير مستقيم آن، تاثير بيشتر عوامل گرايش كارآفريني از يادگيري و محيط سازماني و يا از سرمايه هاي اجتماعي كار آفريني به صورت دقيق مورد ارزيابي قرار خواهد گرفت و مدل هاي دقيق تري دريافت خواهد شد

چکيده:

سرمايه كارآفرينانه ،گرايش كارآفرينانه ،يادگيري سازماني

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر سيد مجتبي سجادي استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر علي داوري استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

درباره پرديس

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.