پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۹/۱۱/۲۶ ساعت ۱۰:۰۰ در اتاق دفاع مجازي پرديس البرز به ادرس http://vclas9.ut.ac.ir/alborz3 دفاع:
۳۷۰۲ شناسه:
نيما برمر دانشجو:
بررسي تاثير انواع طنز بر ويروسي شدن تبليغات با توجه به سبك طنز و پيوندهاي اجتماعي مصرف كنندگان در شبكه هاي اجتماعي عنوان فارسي:
The impact of humor on virality of advertising due to humor Styles and consumer Social ties in Social media عنوان انگليسي:

در عصر حاضر كه سرعت و رقابت دو اصل مهم در فعاليت‌هاي تجاري و صنعتي به شمار مي‌روند،تبليغات نقش مهمي را در جلب‌توجه مخاطبان و مصرف‌كنندگان پيداكرده است.طنز و انواع آن به‌عنوان يكي از جاذبه‌هاي تبليغاتي مي‌تواند موجب برجسته شدن برند و تمايل مخاطبان به اشتراك‌گذاري تبليغات و درنتيجه موجب گسترش پيام تبليغاتي و ويروسي شدن آن شود . هدف پژوهش حاضر بررسي تأثير انواع طنز بر ويروسي شدن تبليغات با توجه به سبك طنز مخاطب و پيوندهاي اجتماعي مصرف‌كنندگان در شبكه‌هاي اجتماعي مي‌باشد . پژوهش حاضر در گروه تحقيق‌هاي شبه آزمايشي محسوب مي‌شود كه به‌منظور سنجش متغيرهاي تحقيق از تيزرهاي تبليغاتي طنزآميز استفاده‌شده است . پرسشنامه پژوهش حاضر ميان 236 نفر از جامعه آماري توزيع شد ، سپس اطلاعات جمع‌آوري‌شده و با استفاده از نرم‌افزار spss آزمون ضريب همبستگي پيرسون ، تحليل آنوا و تحليل آنكوا جهت بررسي فرضيات انجام شد . نتايج به‌دست‌آمده نشان داد طنز و انواع طنز تأثير معناداري بر ويروسي شدن تبليغات دارد، همچنين متغير پيوندهاي اجتماعي مصرف‌كنندگان نيز مي‌تواند اين رابطه را تعديل كند .

چکيده:

تبليغات،تبليغات ويروسي،طنز،انواع طنز،شبكه‌هاي اجتماعي

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر محمد رحيم اسفيداني استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر طهمورث حسنقلي پور استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

درباره پرديس

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.