پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۹/۷/۲۸ دفاع:
۳۶۹۸ شناسه:
ميران رستم دانشجو:
همه پرسي استقلال در حقوق بين الملل: مطالعه موردي همه پرسي اقليم كردستان عراق عنوان فارسي:
Independence Referendum in International Law: A Case study of Iraqi Kurdistan region referendum عنوان انگليسي:

امروزه حق تعيين سرنوشت ملتها به منزله يك قاعده امره بين المللي و يكي از اصول مهم حقوق بين الملل وبه تعبيري، تعهدي عام الشمول شناسايي شده است، كه كشورها نسبت به اين تعهد در قبال جامعه بين المللي، متعهد و مسولند. اين حق تمام جنبه هاي سياسي اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي، و ... را شامل مي شود. اين اصل باعث شكل گيري دولت ملتهاي متعددي در سطح جهان در مقاطع تاريخي مختلف شده است. با توجه به روندهاي تاريخي و سياسي اين اصل، حقوق بين الملل دچار تغيير و تحولات عميقي شده است و با توجه به عدم شفافيت اين اصل، تعابير و تفاسير متعددي از ان صورت گرفته است. يكي از مشكلات اين اصل در حقوق بين الملل، ناشي از اين است كه با معقوله تجزيه طلبي تلاقي پيدا كرده است. اين اصل، توسط حكومتهاي مركزي به چالش كشيده شده است و اين اجازه را از دولتهاي محلي صلب كرده است. تلاقي اصل تعيين سرنوشت در حقوق بين الملل با تجزيه طلبي اين معقوله را پيچيده تر كرده است. گرايش به تجزيه طلبي بيشتر در كشورهايي نمود داشته كه روندهاي دولت ملت سازي را به صورت كامل طي نكرده اند و شكافهاي قومي مذهبي در انها برجسته است. يكي از كشورهايي كه با خواست قدرتهاي فرامنطقه اي در نقشه جغرافياي سياسي جهان قرار گرفته و وفاق ملي در آن شكل نگرفته است، كشور عراق است. كشور عراق بعد از جنگ جهاني اول بر مبناي خواست و اهداف قدرتهاي پيروز در جنگ از سه بلوك قومي مذهبي كردها، اعراب اهل سنت، اعراب تشيع، تشكيل شدە است. اين كشور در طول تاريخ كوتاە خود از طريق ابزار زور و با اقتدارگرايي ادارە شدە است و به گروهاي قومي مذهبي اجازە مشاركت درقدرت سياسي دادە نشدە است. بعد از فروپاشي رژيم بعث، گروهاي عراقي به طور اعم و كردها بطور اخص بر مبناي قانون اساسي جديد عراق در سال 2005، توانايي مشاركت فعال در قدرت سياسي را پيدا كردند . قانون اساسي جديد عراق، اقليم كردستان را به رسميت شناخته و به آن اختيارات فراواني در زمينه هاي مختلف سياسي، اقتصادي و امنيتي دادە است. علي الرغم فروپاشي دولت تماميت خواه بعثي در عراق و سپردن هرم قدرت به گروههاي قومي مذهبي اما اين گروهها نتوانسته اند روند دولت ملت سازي را طي كنند. يكي از گروههاي مهم عراق كردها هستند. كردها با توجيه هاي سياسي، حقوقي و هويتي همواره در راستاي حق تعيين سرنوشت و استقلال تلاش كرده اند. بعد از فروپاشي داعش در موصل و تضعيف حكومت مركزي عراق كردها فرصت رفراندوم استقلال از عراق را پيدا كردند.اقليم كردستان طبق قانون اساسي عراق، با اين استدلال كه: موجوديت و ادامه حيات سياسي در عراق را پيادە سازي قانون اساسي تضمين ميكند و اين قوانين اجرايي نشدەاند را مبناي استقلال از كشور عراق خواندند، لذا در 25/09/2017 كردهاي عراق با نتيجه 93.7% همه پرسي براي استقلال كامل از عراق را انجام دادند . اين پژوهش در صدد بررسي شرايط برگزاري همه پرسي استقلال از ديدگاه حقوق بين الملل و همه پرسي اقليم كردستان عراق از نظر حقوق بين الملل مي باشد.

چکيده:

همه پرسي-استقلال-حقوق بين الملل-اقليم كردستان- عراق

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر امير ساعد وكيل استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

درباره پرديس

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.