پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۹/۱۱/۲۸ ساعت ۹:۳۰ در اتاق دفاع مجازي پرديس البرز به ادرس http://vclas9.ut.ac.ir/alborz3 دفاع:
۳۶۹۵ شناسه:
زهرا سميعي فراهاني دانشجو:
طراحي اسايشگاه رواني با رويكرد كاهش رفتارهاي تهاجمي عنوان فارسي:
Psychiatric sanatorium design عنوان انگليسي:

در جوامع مختلف افرادي كه نمي‌‌توانند به نحوي مطلوب خود را با نمودها و تقاضاهاي محيطي و فرهنگي خود سازگار نمايند، از نظر ديگران با عنواين و تعاريف خاصي مانند ديوانه، ضعيف، ناتوان، روان پريش و غيره خوانده مي‌‌شوند. . بنابراين نقش معماري در ايجاد يك فضاي مطلوب براي بهبود اوضاع روح و روان بيماران رواني بسيار پررنگ خواهد بود معماري كه بايد از جهات مختلف و از مناظر متفاوت مسائل رواني اين افراد را در نظر بگيرد و در جهت بهبود آن تلاش كند در اين مقاله با روش توصيفي تحليلي و با مراجعه به منابع معتبر كتابخانه اي و اسنادي و با هدف پرورش خلاقيتهاي ذهني و تعادل فيزيكي ورواني در بيماران رواني بررسي شد و نتايح حاصله نشان مي دهد : به طور كلي در معماري امروز بايد بتواند مسائل مختلف استفاده كنندگان و مخاطبان را با هم و در كنار هم در نظر بگيرد. همچنين بايد مخاطبان را با هم در نظر بگيرد و جزء به جزء و قدم به قدم طراحي معماري براي اين بيماران بايد بر اساس اصول علمي روانشناسي محيطي و زيبايي شناسي، تعاملات اجتماعي و در نهايت حركتي مناسب در جهت بهبود اوضاع روحي و رواني آنها باشد. روانشناسي محيطي به دنبال يافتن ويژگي هايي از محيط فيزيكي است كه در رشد وبهبود بيماران رواني مؤثر قرار گيرد.

چکيده:

بيماران رواني،روان پريش،پناهگاه،كمال

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر احمدعلي فرزين استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

درباره پرديس

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.