پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۹/۱۲/۱۷ ساعت ۱۴:۰۰ در اتاق دفاع مجازي پرديس البرز به ادرس http://vclas9.ut.ac.ir/alborz2 دفاع:
۳۶۹۳ شناسه:
اميرحسين كشت كاري دانشجو:
تحليل جرم شناختي فرار مالياتي در ايران « علل و راهكارهاي پيشگيرانه » عنوان فارسي:
criminological analaysis of tax evasion in iran " Causes and Preventive Strategies" عنوان انگليسي:

در اين پژوهش با دو مسئله و سوال مواجه هستيم. نخست اينكه مهم ترين علل وقوع فرار مالياتي چيست و سوال دوم نيز اين است كه چه راهكارهاي پسشگيرانه اي را براي مقابله با اين جرم مي توان اعمال و ارائه نمود. اين پايان نامه شامل سه فصل مي باشد كه فصل يك و دو آن از جنبه تئوري به موضوع پرداخته و به بررسي كليات و مهترين علل وقوع فرار مالياتي و ارائه راهكارهاي پيشگيرانه اختصاص مي يابد. در فصل سوم با ورود به حوزه تحقيق ميداني، عللي كه از مطالعات تئوري استخراج مي شود را به صورت پرسشنامه از طريق متخصصين سازمان امور مالياتي و قضات مجتمع امور اقتصادي مورد ارزيابي و سنجش قرار خواهد داد. از آن جا كه در عنوان نيز ذكر گرديد، هدف از اين تحقيق بررسي علل جرائم مالي از جمله فرار مالياتي در كشور ايران مي باشد، بنابراين بايد نتايج حاصل از مطالعات تئوري، به صورت ميداني در جامعه ايران مورد آزمايش قرار گيرد، تا بتوان در پايان نتيجه گيري و ارائه راهكارهاي پيشگيرانه، علل موثر را به درستي ارزيابي نموده و به نكاتي اشاره نمود كه خاص ميهن عزيزمان ايران باشد. در ماده 274 قانون ماليات هاي مستقيم (با آخرين اصلاحات مصوب 31 تير 1394) مصاديق جرائم مالياتي بيان شده است و قانون گذار در اين اصلاحيه فرار مالياتي را كه درگذشته تخلف انگاشته مي شد را جرم انگاري نمود و براي آن مجازات تعزيري درجه شش درنظر گرفته شد. نكته حائز اهميت در اين پژوهش، بررسي از ديدگاه جرم شناسي و تحليل جرم شناختي فرار مالياتي با استفاده از مباني نظري جرم شناسي مي باشد كه در عنوان نيز به آن اشاره شده است و سعي خواهد شد كه در مطالعات ويژگي هاي جرم شناختي مدنظر قرار گيرد و از نظريه هاي جرم شناسي استفاده گردد. به اين ترتيب هم در بحث تئوري به بررسي اين جرم بر مبناي جرم شناسي باليني كه ويژگي هاي شخصيتي و رواني افراد را مورد بررسي قرار مي دهد پرداخته شده و هم بر مبناي جرم شناسي فرهنگي كه ويژگي هاي فرهنگ محيطي و تاثير محيط بر نگرش به اين پديده را بررسي مي نمايد و در آخر نيز مطابق با نظريه هاي عمومي جرم شناسي به بررسي و تحليل فرار مالياتي پرداخته خواهد شد. علاوه بر اين موارد در تنظيم پرسشنامه براي پژوهش ميداني نيز از تمام اين نظريه ها و ويژگي ها استفاده خواهد شد تا به بررسي و ارائه جامع و كامل از علل و راهكار ها دست يابييم.

چکيده:

فرار مالياتي - علت شناسي - راهكارهاي پيشگيرانه - تئوري هاي علت شناسي جرم

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر محمود مهدوي استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

درباره پرديس

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.