پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۹/۱۱/۲۹ ساعت ۱۱:۰۰ در اتاق دفاع مجازي پرديس البرز به ادرس http://vclas9.ut.ac.ir/alborz2 دفاع:
۳۶۹۰ شناسه:
نفيسه افشاري دانشجو:
تبيين فرآيند استفاده از يوگا به مثابه رواندرماني: يك مطالعه مبتني بر نظريه داده بنياد عنوان فارسي:
Explaining the process of Yoga as psychotherapy: A grounded theory-based study عنوان انگليسي:

در دهه هاي گذشته توجه روزافزوني نسبت به پژوهش درباره يوگا شكل گرفته است )به طور مثال

پونتها ۹ و همكاران، 2۰۱۸ ؛ كرامر ۱۰ و همكاران، 2۰۱۸ ؛ اوسترمن ۱۱ و همكاران، 2۰۱۸ ؛ تلس و

شينگ ۱2 ، 2۰۱۳ ؛و ناياك ۱۳ و همكاران، 2۰۰4 (. امروزه در مورد افزايش فعاليت مناطقي از مغز

همچون لوب فرونتال و آميگدال، پس از انجام يوگا)ردهيكادساي ۱4 و همكاران، 2۰۱۵ ( اثر يوگا بر

كاهش استرس)آليشافرانسيس ۱۵ و همكاران، 2۰۱۹ درمان اضطراب)سيلوا ۱۶ و همكاران، 2۰۰۹ ،)

اثر يوگا بر اختلال استرس پس از سانحه )گالگوس ۱۷ و همكاران، 2۰۱۷ ( ، مكمل درمان

افسردگي)كرامر، 2۰۱۷ ؛ پيلكينگتون ۱۸ و همكاران، 2۰۰۵ درمان مكمل اعتياد )خانا و

گريسون ۱۹، 2۰۱۳ ( و ... اطلاعات قابل توجهي در دسترس است. علاوه بر اين، در هم تنيدگي و ارتباط تن و روان بر كسي پوشيده نيست. تحقيقات بسياري بر نقش يوگا در بهبود شرايط جسمي و

رواني بيماران مبتلا به بيماريهاي جسماني همچون ديابت نوع 2 )بوخ 2۰ و همكاران، 2۰۱۹ ام

اس يا مولتيپل اسكلوريازيس ) كهرامن 2۱ و همكاران، 2۰۱۷ كمردرد )گوده 22 و همكاران، 2۰۱۶ ،)

گردن درد)نانديني 2۳ و همكاران، 2۰۱۷ دردهاي دوران قاعدگي )كيم 24 و همكاران، 2۰۱۹ علائم

يائسگي)كرامر، 2۰۱۸ ايدز )كيلور 2۵ و همكاران، 2۰۱۸ بيماري هاي نورولوژيك همچون

پاركينسون، آلزايمر، سرع، سكته هاي مغزي و ... )موونتن 2۶ و همكاران، 2۰۱۷ حاملگي هاي

نرمال و حاملگي هاي پرخطر )موونتن، 2۰۱۹ سرطان پستان) پاسيار 2۷، 2۰۱۹ رماتيسم

)زيكسكووسكا 2۸ و همكاران، 2۰۱۹ بي اختياري ادرار )هوآنگ 2۹ و همكاران، 2۰۱۹ مشكلات

قلبي )لوئيس موكل ۳۰ ، 2۰۱۹ ( و ... پرداخته اند.

اساسا بسياري تصور ميكنند كه يوگا تنها يك تمرين ورزشي و مجموعهاي از حركات بدني است.

اما سنت يوگا چيزي بسيار فراتر از اين را ميگويد. درواقع يوگا را ميتوان نوعي سبك زندگي سالم

دانست، به همين دليل در دهههاي اخير مطالعات پزشكي تن و ذهن ۶۰ ، نقش كاملا مفيد تمرينات

يوگا در درمان برخي از بيماريهاي جسم و اختلالات روان را به اثبات رسانده است. يوگا روشي بسيار كهن براي غلبه بر رنج و رسيدن به آگاهي برتر است كه از طريق بدن)معبد روح(، نَفَس)سَروَر

ذهن(، و ذهن )سَروَر حواس( پرورش يافته است )آيينگر و همكاران، 2۰۰۱ (. چنين به نظر ميرسد

يوگا به بهبود شرايط روانشناختي براي كنترل و ادارهي استرس، كاهش اضطراب، احساسات منفي و

افزايش احساسات مثبت و توازن رواني كمك ميكند. يوگا به عنوان ورزشي كم هزينه و در

دسترس، قابل اجرا براي كليه ي سنين و با كمترين وسايل و امكانات انجام پذير است. به هر حال

عليرغم محبوبيتها و تاثيرات مثبت رواني و فيزيولوژيكي يوگا، هنوز يوگا به طور گسترده به عنوان

تلاشي به منظور جلوگيري و درمان اصلي بيماري هاي مزمن شناخته نشده است و البته در ايران

نيز اين تحقيقات بسيار محدود است.

چکيده:

يوگا، رواندرماني، مطالعه كيفي، گراندد تئوري، داده بنياد

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر محمدعلي بشارت استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر كيوان صالحي استاد مشاور:
دکتر هولگركرامر استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع
۱۳۹۹

رويش روانشناسي

2383-353X/

مرور نظام مند مطالعات كيفي تجربه يوگا به مثابه ي رواندرماني

نفيسه افشاري، محمدعلي بشارت، كيوان صالحي

مقاله در مجله علمي/پژوهشي
داخلي / پذيرش شده

درباره پرديس

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.