پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۹/۷/۲۱ دفاع:
۳۶۸۹ شناسه:
اميرحسين جباري دانشجو:
به‌كارگيري تكنيك‌هاي داده‌كاوي در فروش متقاطع محصولات بيمه‌اي عنوان فارسي:
Using data mining techniques in cross-selling of insurance products. Case study: Mellat Insurance Company عنوان انگليسي:

نگهداشت مشتري در سازمان‌هاي خدماتي بسيار حائز اهميت است چراكه از يك‌سو منجر‌به افزايش وفاداري مشتريان خواهد شد و از سوي ديگر به دليل كم هزينه‌تر بودن نگهداشت مشتري نسبت به جذب مشتري جديد، به كاهش هزينه‌هاي سازمان و در نهايت به افزايش سودآوري سازمان مي‌انجامد. يكي از راه‌هاي افزايش نرخ نگهداشت مشتري استفاده از فروش متقاطع محصولات به مشتريان سازمان است و براي اجراي برنامه فروش متقاطع محصولات، براي كاهش هرچه بيشتر هزينه هاي بازاريابي بايد ابتدا مشتريان مستعد را شناسايي كرده و پيشنهادهاي بازاريابي را به آنها بدهيم كه احتمال پذيرش بالاتري دارند. از آنجا كه امروزه اطلاعات مشتريان در سازمان ها بسيار زياد است و تحليل آنها با روش هاي سنتي كاري دشوار و زمان‌گير است، لذا بهترين راه استفاده از روش هاي داده كاوي براي شناسايي مشتريان مستعد است. پس از شناسايي مشتريان مستعد خريد محصولات بيشتر از سازمان، با فروش محصولات به آنها با روش فروش متقاطع احتمال ريزش آنها را كاهش داده و نرخ نگهداشت مشتريان در سازمان را تا حد امكان افزايش مي دهيم.

چکيده:

داده كاوي، فروش متقاطع، بيمه

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر جليل حيدري دهويي استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر مهرداد استيري استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

درباره پرديس

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.