پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۹/۷/۲۸ دفاع:
۳۶۷۸ شناسه:
الياس زبردست ناوه نورالعرشي دانشجو:
بررسي تجربي سنخ هاي كلان جامعه ايران در دو دهه گذشته عنوان فارسي:
Experimental study of macro ideal types of iran society in the past two Decades عنوان انگليسي:

بيش از يك قرن است كه جامعه ايراني در تكاپوي رهايي از سيطره عقب ماندگي و ايجاد پيشرفت و توسعه مي‌باشد. در حالي كه نخستين جرقه‌هاي توسعه پيشرفت از دوران انقلاب مشروطه ايجاد شده است حكومت‌ها و دولت‌هاي مختلف به اشكال گوناگون و با توسل به برنامه‌هاي مختلف در اين زمينه به فعاليت پرداخته اند. اما هيچكدام موفق به ايجاد توسعه‌اي متوازن و پايدار در ابعاد مختلف اقتصادي، سياسي و اجتماعي نشده اند.ادبيات توسعه يكي از فراگيرترين موضوعات جوامع بشري به خصوص از نيمه دوم قرن بيستم تا به امروز، در راستاي ارتقاي سطح زندگي در ابعاد مختلف مطرح بوده و در اين راستا بعنوان يك دانش كاربردي با تحولات شگرفي مواجه شده است. در اين دوران ادبيات توسعه زير نفوذ سه مكتب نوسازي، وابستگي و نظام جهاني قرارداشته، كه در اين تحقيق نظريات و مفاهيم نوسازي مطرح، و سنخ جامعه نامتوازن تشريح گرديده است.نگارنده ضمن آگاهي از مفاهيم و نظريه‌هاي اجتماعي، سياسي و كيفي (نسبيت‌گرايي، تاويل پذيري، دموكراسي و.. ) مانند، پسا مدرنيسم، پسا ساختارگرايي، پسا استعمارگرايي نسبت به بيان اين نظريات اقدام نموده است.در اين تحقيق هدف اصلي نگارنده بررسي تحليلي توسعه درچارچوب مفهومي توسعه نامتوازن و همچنين بررسي سنخ‌هاي كلان مطرح شده پيرامون جامعه ايران از قبيل : جامعه كوتاه مدت (كلنگي)، جامعه توسعه نيافته، جامعه در حال توسعه، جامعه توده اي، جامعه نيمه‌پيراموني، جامعه نفتي، جامعه فرهنگي، جامعه كژ مدرن و... است، و همچنين دلايل پرداختن به مدرنيته علي رغم انتقادات زيادي كه از سوي نظريه پردازان پسا توسعه به ساختارگراي دارند بيان گرديد. و از نظريه هيرشمن براي تعريف جامعه نامتوازن بهره گرفته شد. ومعتقديم جامعه ايران هنوز هم يك جامعه توسعه يافته نامتوازن با غلبه بخش مدرن است

كليدواژه‌ها : سنخ‌هاي كلان جامعه شناسي، توسعه، پسا توسعه، نامتوازن، جامعه ايران

چکيده:

سنخ شناسي جامعه ايران ،توسعه نامتوازن ،مدرن ، سنتي

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر حميدرضا جلايي پور استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر تقي آزاد ارمكي استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

درباره پرديس

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.