پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۹/۷/۲۸ دفاع:
۳۶۷۶ شناسه:
حسين اسحاقي دانشجو:
تبيين الگوي بوروكراسي در سازمان‌هاي دولتي ايران با تأكيد بر كنترل فساد اداري عنوان فارسي:
Explaining the Pattern of Bureaucracy in Iranian Governmental Organizations with Emphasis on the Control of Corruption عنوان انگليسي:

اين پژوهش سعي بر آن دارد كه ويژگي‌هايي از سازمان‌هاي دولتي ايران را بيان نمايد. ويژگي‌هايي كه براساس آنها بتوان در كنترل فساد اداري در سازمان‌هاي دولتي كشور موفق عمل نمود. بنابراين هدف پژوهش تبيين الگوي سازمان‌هاي دولتي كشور با تاكيد بر كنترل فساد اداري است.

براي تبيين الگوي مناسب از روش تحقيق داده بنياد و رويكرد نوظهور كه از روش‌هاي كيفي است، استفاده خواهد شد. مبناي اساسي و الزام‌آور در روش داده‌بنياد، استفاده از نظرات خبرگان است، خبرگاني كه تجربه‌اي موفق در موضوع داشته باشند. بنابراين براساس مصاحبه‌هاي نيمه ساختاريافته با مديران سازمان‌هاي دولتي كشور كه تجربه‌اي موفق در كنترل فساد اداري در سازمان تحت امرشان داشتند، پژوهش با استفاده از گام‌هاي تعريف‌شده در رويكرد نوظهور ادامه مي يابد و در نهايت الگوي پژوهش شكل خواهد گرفت.

چکيده:

سازمان‌هاي دولتي، بوروكراسي، فساد اداري، تئوري داده‌بنياد.

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر علي صادقي استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر عباس نرگسيان استاد مشاور:
دکتر عباس منوچهري استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

فصلنامه سياستگذاري عمومي

/

تبيين الگوي بوروكراسي در سازمان‌هاي دولتي ايران با تأكيد بر كنترل فساد اداري

علي صادقي ، عباس منوچهري ، عباس نرگسيان و حسين اسحاقي

مقاله در مجله علمي/پژوهشي
داخلي / پذيرش شده

درباره پرديس

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.