پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۹/۷/۲۱ دفاع:
۳۶۶۴ شناسه:
زهرا شفيعي نيستانك دانشجو:
نقش تحصيلات عالي زنان در كاهش نابرابري در اشتغال عنوان فارسي:
The Role of Women's Higher Education in Reducing Inequality in Employment عنوان انگليسي:

هدف اين پژوهش اين است كه به نقش تحصيلات عالي زنان در كاهش نابرابري در اشتغال بپردازد امروزه ورود زنان به دانشگاه و مراكز آموزش عالي روبه افزايش است تا به تحصيلات عالي بپردازند و در جامعه بتوانند به حرفه يا شغل مناسب دست پيدا كنند. داده هاي مورد نظر از ايران و جهان گردآوري شده است. داده هاي مربوط به ايران از طريق نتايج سرشماري عمومي نفوس و مسكن از برهه زماني 1395-1335 و داده هاي مربوط به جهان از سايت www.unece.org از برهه زماني 2017-1980 آورده شده است. اطلاعات در سه زمينه تحصيلات، اشتغال و مراتب شغلي مي باشد. در اين پژوهش با دو ديدگاه متفاوت روبرو هستيم ديدگاه اول بي تاثير دانستن تحصيلات ديدگاهي كه متاثر از نظريه فمنيست است و ديدگاه دوم موثر دانستن تحصيلات كه ديدگاهي است كه به صورت رسمي در جايي ثبت نشده است و نظر خود محقق است. نتايج اين پژوهش نشان مي دهد از زماني كه زنان وارد دانشگاه و مراكز آموزش عالي شده اند و به تحصيلات عالي پرداخته اند توانسته اند در حرفه يا شغلي مشغول به كار شوند و در آن شغل جايگاهشان ارتقا پيدا كند و شكاف جنسيتي در مراتب شغلي را كاهش بدهند.

چکيده:

زنان،اشتغال، تحصيلات

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر هوشنگ نايبي استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر سيد ضياء هاشمي استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

درباره پرديس

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.