پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۹/۱۰/۲۳ ساعت ۱۱:۰۰ در اتاق دفاع مجازي پرديس البرز به ادرس http://vclas9.ut.ac.ir/alborz2 دفاع:
۳۶۶۳ شناسه:
ميلاد توپ شكن دانشجو:
بررسي پديدارشناسانه گرايش دانشجويان با رشته هاي غيرمرتبط به تحصيل در رشته هاي روانشناسي و مشاوره عنوان فارسي:
Phenomenological study of students' tendency to study unrelated fields of psychology and counseling عنوان انگليسي:

هدف اين پژوهش، بررسي پديدارشناسانه گرايش دانشجويان با رشته هاي غيرمرتبط به تحصيل در رشته هاي روانشناسي و مشاوره است. روش اين پژوهش، كيفي و از نوع پديدارشناسي توصيفي است كه در آن به مطالعه ي عميق پرداخته شده و از روش 7 مرحله اي كلايزي براي تحليل، طبقه بندي و پردازش داده ها استفاده شد. مشاركت كنندگان در اين پژوهش با روش هدفمند، بر پايه اصل اشباع و با تكراري شدن پاسخ ها از ميان افرادي كه در مقطع كارشناسي در رشته اي به غير رشته هاي مشاوره يا روانشناسي تحصيل كرده اند و در مقطع ارشد يا دكتري به يكي از اين دو رشته روي آورده اند، انتخاب شده و در نهايت مصاحبه ي نيمه ساختاريافته انجام شد. يافته هاي پژوهش به صورت جداولي طبقه بندي و براساس پاسخ هاي مشاركت كنندگان به هر سوال به صورت جداگانه ارائه شد. نتايج حكايت از اين دارد كه افراد به دلايل متفاوتي از جمله عوامل دروني مثل عدم علاقه و عدم خودشناسي يا عوامل بيروني مثل فرسودگي شغلي يا كاربردي نبودن رشته قبلي تغيير رشته مي دهند. طبق اظهارات بسياري از شركت كنندگان يكي از عوامل موثر در تغيير رشته جايگاه اجتماعي بهتر يك مشاور يا روانشناس بودن نسبت به رشته ي قبلي در جامعه مي باشد. در تحصيلات تكميلي به مشاوره يا روانشناسي روي آورده اند ولي نقطه ي اشتراك اكثر افراد داشتن يك خلا در رشته ي قبلي بوده است. باتوجه به اين امر به نظر مي رسد كه حضور مشاورين آگاه و مطلع از امور براي شناسايي علايق و توانمندي هاي واقعي افراد به منظور جوگيري از به هدر رفتن سرمايه، وقت و انرژي فردي و اجتماعي امري بديهي و واضح مي باشد كه كمتر به آن توجه شده است.

چکيده:

مشاوره روانشناسي غيرمرتبط تغيير رشته

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر زهرا نقش استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر عباس جواهري محمدي استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

درباره پرديس

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.