پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۹/۱۱/۲۹ ساعت ۱۱:۳۰ در اتاق دفاع مجازي پرديس البرز به ادرس http://vclas9.ut.ac.ir/alborz7 دفاع:
۳۶۴۹ شناسه:
نبي مطلبي دانشجو:
ارائه الگوي سياستگذاري نوآوري پابرجا مبتني بر سناريوهاي آينده هوش مصنوعي در حوزه سلامت عنوان فارسي:
Provide a robust innovation policy model using future scenarios of artificial intelligence in health. عنوان انگليسي:

اهميت سلامت و رشد روزافزون جمعيت ايجاب مي كند كه همزمان با توسعه كمي خدمات و محصولات سلامت، به توسعه كيفي و مطلوبيت آنها نيز توجه شده و با نوآوري در محصولات، خدمات و مديريت سلامت به نيازهاي متنوع بازار سلامت پاسخ داده شود . سياستگذاري نوآوريهاي سلامت براي كنترل ايمني و غير آسيب زا بودن نوآوريهاي سلامت از يك طرف و حمايت و هدايت نوآوريهاي مطلوب درجهت پايداري و ماندگاري (پابرجا شدن نوآوري) ضروري است و بدين منظور سياستگذاران نوآوريهاي سلامت نيازمند دانش و ابزارهاي علمي هستند تا بتوانند با بهره گيري از آنها ايمني و مطلوبيت نوآوريها را كنترل و هدايت كنند. يكي از جذابترين ابزارهاي علمي براي سياستگذاران در تمام حوزه ها، سناريوهاي آينده هستند كه مي توانند افق چشم انداز آينده را با ارائه آينده هاي بديل در بستر عدم قطعيتها پيش بيني كرده و چراغي براي مسيرسازي آينده روشن كنند. حوزه سلامت نيز با بهره گيري از ابزار سناريوهاي آينده مي تواند به دورنمايي از آينده نگاه كرده، آينده مطلوب سلامت را بر اساس آنها طراحي و هدايت نمايد و در واقع با استفاده از پيش بيني نظري آينده، آينده را آنگونه كه مطلوبتراست بصورت عملي بسازد.

چکيده:

نوآوري پا برجا، هوش مصنوعي، سلامت

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر مهدي محمدي استاد راهنما:
دکتر فاطمه ثقفي استاد راهنماي دوم:
دکتر سحر كوثري استاد مشاور:
دکتر اميد پورنيك استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

درباره پرديس

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.