پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۸/۱۱/۳۰ دفاع:
۳۶۴۵ شناسه:
غلامرضا اب دار دانشجو:
تبيين تاثير سيستم هاي كاري با عملكرد بالا بر عملكرد سازماني مبتني بر كارت امتيازي متوازن (مورد مطالعه: شعب بانك اقتصاد نوين) عنوان فارسي:
Explaining the Impact of High Performance Operating Systems on Organizational Performance Based on Balanced Scorecard (Case Study: Branches of Modern Economics Bank) عنوان انگليسي:

تحوالت فزاينده و فشارهاي رقابتي موجود در محيط سازمان ها ضرورت تمركز بر نوآوري ، ارتقاي كيفيت ، بهبود خدمات به مشتري ، سرعت و كاهش هزينه توليد را تشديد كرده است. ناتواني ساختارها و الگوهاي سنتي حاكم بر كسب و كار در برآورده ساختن انتظارات و خواسته هاي ذينفعان باعث رواج رويكرد جديد سازماني شده است كه مي كوشد از طريق طراحي و ايجاد سازمانهاي با عملكرد برتر پاسخگوي خواسته هاي به حق ذينفعان باشد. در اين راستا ، يكي از راهكارهاي اساسي اين است كه منابع انساني به مثابه مهمترين سرمايه سازمان ها در نظر گرفته شودو درضمن برنامه ريزي به منظور جذب، تامين و اعتالي سطح توانايي هاي نيروي انساني از طريق شيوه هاي نوين علمي مديريت منابع انساني انجام گيرد. يكي از شيوه هاي نوين مديريت منابع انساني در جهت افزايش عملكرد و بهره وري سازمان و تبديل شدن به سازماني كارآمد و پايدار سيستم هاي كاري با عملكرد بالا مي باشد. 1 سيستم هاي كاري با عملكرد باال، كه گاهي با عنوان »سيستم هاي كاري با مداخلۀ باال

« و »نظامهاي كاري با 6 تعهد بالا« نيز شناخته ميشوند، سازمانهايي هستند كه رويكرد مديريتي متفاوتي نسبت به ديگر سازمانها دارند. هدف اين رويكرد افزايش سطح عملكرد سازمان از راه مداخلۀ بيشتر كاركنان است.

چکيده:

سيستمهاي كاري با عملكرد بالا-عملكرد سازماني

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر غلامرضا طالقاني استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر مجتبي اميري استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

درباره پرديس

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.